Budżet 2009

Uchwały Rady Miejskiej w Nowej Dębie w sprawie: 
  

  • uchwalenia budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2008 rok 
    (Nr
    XVII/107/08 z dnia 28 stycznia 2009 roku)
    - (poniżej pełen tekst uchwały wraz z załącznikami)

 

  • zmian w Uchwale Nr XXVIII/231/09 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2009 rok (XXIX-234-09 oraz załącznik) z dnia 26 lutego 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________

 

 U C H W A Ł A Nr XXVIII/231/09
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
z dnia 28 stycznia 2009 roku

w sprawie: budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2009 rok.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591¹) oraz art. 165, 165a, 168, 173 ust.1,2,3,4, 174,176 ust.1 i art. 184 ust.1,2,3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104²)
Rada Miejska w Nowej Dębie u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się dochody budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2009 rok wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w wysokości 39.259.551,-zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2.

  

Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2009 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w wysokości 50.230.702,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
w tym:
1. rezerwa ogólna - 100.000,-zł
2. rezerwa celowa na wydatki bieżące oświatowe - 100.000,-zł
3. rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 10.000,-zł

 

§ 3.

 
1. Ustala się deficyt budżetu na 2009 rok w wysokości 10.971.151,-zł
2. Źródłem sfinansowania deficytu w wysokości 10.971.151,-zł  będą przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów.
3. Źródłem sfinansowania rozchodów będą przychody z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 820.000,-zł  zgodnie z załącznikiem nr 8

 

§ 4.

 
Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
w tym:
1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2.000.000,-zł
2. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 10.971.151,-zł
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 820.000,-zł
 

§ 5.

 
Ustala się:
1. dotację dla instytucji kultury: Samorządowego Ośrodka Kultury w wysokości 950.000,-zł
2. dotację dla Powiatu Tarnobrzeskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowa drogi powiatowej nr 1132R w Nowej Dębie - ul. Podleśna etap II) 150.000,-zł
3. dotację dla Powiatu Tarnobrzeskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej nr 1112R - dojazd do stacji kolejowej Chmielów), 100.000,-zł
4. dotację dla Powiatu Tarnobrzeskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej nr 1116R relacji Alfredówka-Ciosy-Wydrza) 467.000,-zł
5. dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - sprzętu medycznego wysokości 100.000,-zł
6. Wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 300.000,-zł

 

§ 6.

 
1. Ustala się dla funduszy celowych
- Przychody w wysokości - 95.000,-zł
- Wydatki w wysokości - 95.000,-zł
2. Szczegółowy podział przychodów i wydatków funduszy celowych określa załącznik nr 3.

 

§ 7.

 

1. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej z budżetu dla PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie w wysokości 80.400,-zł
w tym:
dopłata do ceny 1m³ wody dla taryfowej grupy odbiorców usług obejmującej gospodarstwa domowe, odbiorców przemysłowych, odbiorców pozostałych dla miejscowości Chmielów, Cygany, Jadachy w kwocie 1,07zł brutto (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/101/08 z dnia 30 stycznia 2008r). oraz w kwocie 0,59 zł brutto (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/230/09 z dnia 28 stycznia 2009r) 80.400,-zł
wg kalkulacji:
I-II 20.000m³*1,07 = 21.400,-zł
III-XII 100.000m³*0,59=59.000,-zł
----------------------
80.400,-zł
 

2. Ustala się dotacje celowe dla jednostek wykonujących zadania gminy na podstawie umów, porozumień oraz konkursów w wysokości: 168.000,-zł
w tym na podstawie przepisów art.176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami)
w tym na:
- zadania własne gminy w zakresie promocji 26.000,-zł
- zadania własne gminy w zakresie ochrony zdrowia 80.000,-zł
- zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej 12.000,-zł
- zadania własne gminy w zakr. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 30.000,-zł
- zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej 20.000,-zł
szczegółowy zakres zadań określa załącznik nr 4.

3. Ustala się dotacje celowe na wspieranie w tym finansowe sportu kwalifikowanego (zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/208/08 Rady Miejskiej z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego) w wysokości 301.000,-zł szczegółowy zakres zadań określa załącznik nr 5.

4. Ustala się dotację podmiotową dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Nowej Dębie z przeznaczeniem na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury w wysokości 15.000,-zł w tym dla:
- Rodzinnych Ogrodów Działkowych ”Rekreacja” - 4.000,-zł
- Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Relaks” - 6.500,-zł
- Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Metalowiec” - 2.500,-zł
- Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Nad Bystrzykiem” - 2.000,-zł
 

§ 8.

  

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 5.337.557,-zł w tym:
- administracja rządowa 126.237,-zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa 3.150,-zł
- pomoc społeczna 5.208.170,-zł
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków określa załącznik nr 6 .

 

§ 9.
 

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości - 220.000,-zł
2. Ustala się wydatki:
- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości - 210.000,-zł
- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości - 10.000,-zł

 

§ 10.

 

Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 15.923.000,-zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 11.
 

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do:

1. dokonywania zmian w budżecie miasta i gminy, polegających na przemieszczaniu wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu i paragrafów w ramach tego samego rozdziału,
2. przekazywania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków dla jednostek organizacyjnych gminy,
3. spłaty kredytów i pożyczek ogółem w wysokości 820.000,-zł w tym:
- na budowę kanalizacji sanitarnej w oś. Poręby Dębskie pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Rzeszowie 400.000,-zł
- na budowę kanalizacji sanitarnej w Chmielowie pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Rzeszowie 420.000,-zł
4. do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 2.000.000,-zł, na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego.

 

§ 12.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba.

 

§ 13.

 
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej.

 

§ 14.

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady
Wojciech Serafin


_________________________________________

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111, 223, poz.1458.
² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005r poz. 2104, Nr 169 poz. 1420,z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r Nr 180, poz.1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227 poz. 1505, Nr 227 poz. 1505.

 


Data publikacji: 2009-02-13
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data ostatniej modyfikacji 2010-01-29
Osoba modyfikująca Administrator

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS