Regulamin organizacyjny UMiG

 

 ZARZĄDZENIE NR 36/2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15911 ) Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje:

 
§ 1. Nadaje się Urzędowi Miasta i Gminy Nowa Dęba Regulamin Organizacyjny określający organizację i zasady funkcjonowania, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 

§ 2. Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 

§ 4. Tracą moc Zarządzenia:
1) Nr 1/06 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
2) Nr 207/08 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 8 stycznia 2008 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
3) Nr 258/08 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
4) Nr 277/08 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
5) Nr 349/08 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 20 października 2008 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
6) Nr 391/09 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
7) Nr 507/09 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
8) Nr 627/10 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
9) Nr 710/10 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
10) Nr 21/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.
 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011 r.
 

 

Burmistrz
Wiesław Ordon

 

_____________________________

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr  113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180. poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675

 

Regulamin Organizacyjny

Zarządzenie Nr 60/2011 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym

Zarządzenie Nr 120/2011 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym

Zarządzenie Nr 341/2012 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym

Zarządzenie Nr 435/2013 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym


Data publikacji: 2007-02-22
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data ostatniej modyfikacji 2013-02-01
Osoba modyfikująca Elżbieta Gil

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS