Plan gospodarki odpadami

 

UCHWAŁA NR XLIV/400/2010
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE
z dnia 26 maja 2010 r.

 
w sprawie aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”

 oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”
 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ) ), w związku z art.17 i art.18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ) ), art. 14 ust.5 i ust.6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ) ) Rada Miejska w Nowej Dębie po uzyskaniu wymaganych opinii uchwala, co następuje:
 

§ 1. Uchwala się „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” oraz „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba.
 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Komisja Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska.
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 

Przewodniczący Rady
Wojciech Serafin

 Uchwała Nr XXXVIII/266/05
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
z dnia 28 kwietnia 2005r.

w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowa Dęba
na lata 2005-2014Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3, art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806
i z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759) oraz art. 14 ust.1,2,3,7 pkt 4 i art.15 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.Nr 62 poz. 628 z 2001r. oraz z 2002r. Nr 41 poz. 365, Nr 113 poz. 984, Nr 199 poz. 1671, z 2003r. Nr 7 poz. 78, z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1208, Nr 191 poz. 1956, z 2005r. Nr 25 poz. 202 ) w związku z art.100 ust.2 pkt 7 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz. 1803, z 2002r. Nr 113 poz.984, Nr 130 poz. 1112, Nr 238 poz. 2022, Nr 233 poz. 1957, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 165 poz. 1592, Nr 190 poz. 1865, z 2004r. Nr 92 poz. 880, Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1206, Nr 228 poz. 2259, Nr 273 poz. 2703) 
 Rada Miejska w Nowej Dębie po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Województwa Podkarpackiego, Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie


uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowa Dęba na lata 2005-2014, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba zaś nadzór nad jej wykonaniem sprawuje Komisja Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Andrzej Hejzdral


 

Pełen tekst "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowa Dęba na lata 2005-2013" stanowiącego załącznik do uchwały


Data publikacji: 2010-07-08
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data ostatniej modyfikacji 2010-11-26
Osoba modyfikująca Administrator

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS