Kierownictwo Urzędu

 

 

 

  

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
_________________________
WIESŁAW ORDON
telefon: +48 (15) 846 24 21
e-mail:

 

 

Burmistrz jest jednoosobowym organem wykonawczym Gminy. Wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy, którego jest kierownikiem. W drodze zarządzania nadaje urzędowi regulamin organizacyjny, określający organizację i zasady jego funkcjonowania. wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje gminę na zewnątrz. 
 

Zakres obowiązków

 

 

 

 

 

 

   

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA
____________________
ZYGMUNT ŻOŁĄDŹ
telefon: +48 (15) 846 24 21
e-mail:
 

 

 

 

W razie nieobecności Burmistrza lub niemożności wykonywania przez niego swej funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania Urzędem wykonuje Zastępca Burmistrza.
Przyjmuje interesantów we wtorki w godz. od 8.30 do 16.30. Nie obowiązują zapisy.

Zakres obowiązków

 

 

 

 

 

 

   

 

SKARBNIK GMINY

_________________________

ALICJA FURGAŁ
telefon: +48 (15) 846 26 71, wew. 212

e-mail: 

  

 

 

 

Zapewnia realizację polityki finansowej gminy. Nadzoruje prace związane z opracowaniem projektu budżetu i jego realizacją. Kontrasygnuje czynności prawne skutkujące powstaniem zobowiązań finansowych. Kontroluje gospodarkę finansową jednostek organizacyjnych. Jest kierownikiem Referatu Finansowego. 
 

 

 

 

 

  

SEKRETARZ GMINY

_________________________
ELŻBIETA GIL
telefon: +48 (15) 846 26 71, w. 202
e-mail:
 
 

    Nadzoruje przestrzeganie zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw przez mieszkańców i instytucje w Urzędzie, rozpatrywanie odwołań od wydanych decyzji administracyjnych, skarg i wniosków mieszkańców i instytucji, koordynuje działalność referatów, organizuje ich współpracę oraz rozstrzyga spory pomiędzy nimi, przyjmuje ustne oświadczenia woli spadkodawcy, poświadcza własnoręczność podpisu, organizuje kontrole referatów i jednostek organizacyjnych, współpracuje ze spółkami prawa handlowego, w których gmina posiada akcje lub udziały. Wykonuje zadania i kompetencje w zakresie kierowania Urzędem w razie nieobecności Burmistrza i jego Zastępcy lub niemożności wykonywania przez nich funkcji. 


Data publikacji: 2007-02-21
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data ostatniej modyfikacji 2010-12-02
Osoba modyfikująca Barbara Sudoł

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS