Zasady utrzymania czystości i porządku


Uchwała nr XXXVIII/265/05
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
z dnia 28 kwietnia 2005r.


w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Na podstawie art. 40 ust.1 i art. 42 oraz art. 18 ust.2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203,Nr 167, poz. 1759) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 1996r. Nr 132, poz.622, z 1997r. Nr 60, poz.369, Nr 121, poz.770,
z 2000r. Nr 22, poz.272, z 2001r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800 z 2002r. Nr 113, poz.984, z 2003r. Nr 7, poz.78 i z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz.1808) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu, Rada Miejska
w Nowej Dębie


uchwala, co następuje:

§ 1.


Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba:
1. Postanowienia ogólne
1.1.Ilekroć w zasadach jest mowa o :

1) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,

2) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo
w zbiornikach bezodpływowych,

3) zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania,

4) stacjach zlewnych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia,

5) odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny i inne właściwości i okoliczności stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi albo dla środowiska,

6) odpadach organicznych – należy przez to rozumieć odpady z ogrodów i resztki kuchenne za wyjątkiem mięsa i kości,

7) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone ze względu na swoje rozmiary lub masę
w typowych pojemnikach, w szczególności meble, materace, wanny, pralki, lodówki itp.,

8) pojemnikach do gromadzenia odpadów - należy przez to rozumieć znormalizowane pojemniki przystosowane do opróżniania przez pojazdy służące do wywozu odpadów komunalnych oraz worki,

9) selektywnej zbiórce odpadów – należy przez to rozumieć wyodrębnianie z odpadów asortymentów przeznaczonych do powtórnego wykorzystania, odpadów przeznaczonych do kompostowania oraz odpadów niebezpiecznych,

10) surowcach wtórnych - należy przez to rozumieć części wyselekcjonowane z odpadów komunalnych nadające się do gospodarczego wykorzystania, w szczególności papier, szkło, tworzywa sztuczne, złom,

11) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością,

12) uprawnionych służbach – należy przez to rozumieć uprawnionych pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz Urzędu Miasta i Gminy,

13) zakładzie wywozowym - należy przez to rozumieć gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba na podstawie przepisów ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

14) obiektach użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, ośrodki kultury, ośrodki sportu i rekreacji wraz z przynależnymi terenami,

15) terenach służących do użytku publicznego - należy przez to rozumieć drogi, chodniki, place, skwery, zieleńce,

16) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza,

17) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane
w celach hodowlanych i produkcyjnych jak : bydło, trzodę chlewną, konie, owce, kozy oraz drób i gołębie,

18) uprawnionych przedstawicielach Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba - należy przez to rozumieć osoby posiadające upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba.

1.2. Zasady niniejsze dotyczą:

1) właścicieli nieruchomości,
2) kierowników budów,
3) jednostek użytkujących tereny służące do komunikacji publicznej,
4) wszystkich korzystających z terenów będących własnością gminy.


2.Zasady i sposoby utrzymania czystości i porządku.

2.1.Właściciele nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta i gminy zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na zarządzanych przez siebie terenach.

2.2.Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązku usuwania odpadów komunalnych zobowiązani są do korzystania z usług świadczonych przez zakład wywozowy.

2.3.Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej obejmujących ulice : Mickiewicza, 1 Maja, Rzeszowską, Jana Pawła II, Krasickiego, Al. Zwycięstwa, Kościuszki, Broniewskiego, Spółdzielczą odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach do tego przeznaczonych, usytuowanych wyłącznie w osłonach śmietnikowych.

2.4.Liczba i wielkość pojemników stanowiących wyposażenie nieruchomości musi zapewniać okresowe składowanie odpadów i być odpowiednia do: ilości powstających odpadów
w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, liczby stałych mieszkańców, liczby osób przebywających okresowo w szpitalach, placówkach służby zdrowia, placówkach handlowych, placówkach oświatowych, obiektach użyteczności publicznej .

2.5.Właściciel nieruchomości wykonujący remonty, których efektem będzie powstawanie odpadów nie mieszczących się pod pojęciem odpadów komunalnych (np. gruzu) zobowiązany jest do ich gromadzenia w przystosowanych do tego pojemnikach. Zabrania się gromadzenia tego typu odpadów na chodnikach, podwórzach, itp.

2.6.Odpady pochodzące z działalności gospodarczej należy gromadzić w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady ich usuwania określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach. Obowiązek ten dotyczy także nieczystości ciekłych pochodzących z tego rodzaju działalności.

2.7.Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych ustalana jest w umowie zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości, a zakładem wywozowym wykonującym usługi
w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów.

2.8.Właściciele nieruchomości zobowiązani są na żądanie Burmistrza lub działającego
z jego upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba do udokumentowania korzystania z usług zakładu wywozowego poprzez okazanie umowy
i dowodów zapłaty za wykonywane usługi, które należy przechowywać przez okres 12 miesięcy od dnia ich wystawienia. W przypadku kiedy właściciele nieruchomości nie udokumentują korzystania z usług, o których mowa wyżej, obowiązek usuwania odpadów przejmie Gmina w trybie wykonania zastępczego, pobierając od tych właścicieli stosowne opłaty.(w wysokości 300% górnej stawki obowiązującej na terenie miasta i gminy, ustalonej odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Dębie).

2.9.Właściciele nieruchomości albo inne podmioty wskazane w ustawie z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mają obowiązek:
1) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości służących do użytku publicznego, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
2) usuwania sopli i nawisów śniegu z dachów i gzymsów obiektów położonych
w bezpośrednim sąsiedztwie chodników, dojść do budynków, miejsc postojowych
- niezwłocznie po ich pojawieniu się.

2.10.Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających lub ograniczających śliskość chodnika.

2.11.Zanieczyszczenia usuwane z chodników winny być gromadzone w pojemnikach na odpady.

2.12.Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.

2.13.Obowiązki określone w ust. 2.1. – 2.4. dotyczą właścicieli nieruchomości bądź innych podmiotów obciążonych obowiązkiem oczyszczania chodników oraz zarządów dróg.

2.14.Obowiązek utrzymania czystości i porządku na drogach i terenach do nich przyległych zarządy dróg winny realizować na bieżąco, jednak nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

2.15.Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci
i systematycznego ich opróżniania, w sposób nie dopuszczający do przepełnienia.

2.16.Obowiązek określony w ust.2.15. dotyczy także zarządzającego drogą publiczną, znajdującą się na obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej, przedsiębiorców korzystających z takich przystanków.

2.17.Przedsiębiorcy korzystający z przystanków komunikacji publicznej mogą przekazać obowiązki w zakresie sprzątania i usuwania nieczystości wynikające z niniejszych zasad ponosząc stosowne opłaty za powyższe na podstawie zawartych umów na korzystanie
z przystanków.

2.18.Zabrania się mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami, a w szczególności
w wodach powierzchniowych oraz nad brzegami tych wód.

2.19.Zabrania się niszczenia drzew, elewacji budynków, ogrodzeń i innych obiektów poprzez naklejanie plakatów, reklam, pisanie haseł bądź wykonywanie rysunków bez zgody właściciela lub zarządzającego tym obiektem.

2.20.Organizatorzy imprez mają obowiązek utrzymania czystości i porządku w czasie imprezy (zapewnienie odpowiedniej ilości koszy) oraz uporządkowania terenu po ich zakończeniu.


3.Zasady usuwania odpadów komunalnych

3.1.Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone
w urządzeniach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszych zasadach

3.2. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, to muszą być one gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania takimi odpadami określają odrębne przepisy.

3.3.Odpady medyczne i weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych i weterynaryjnych nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów komunalnych. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają odrębne przepisy.

3.4.Pojemniki z odpadami należy wystawiać w wyznaczonym przez zakład wywozowy miejscu i terminie.

3.5.Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia kontenerów i pojemników ponosi właściciel nieruchomości.

3.6.Przepisy ust.3.5. stosuje się odpowiednio do ustawienia koszy na odpady przy drogach publicznych i przystankach komunikacji zbiorowej.

3.7.Pojemniki do gromadzenia odpadów winny być oznakowane przez ich właściciela
w sposób umożliwiający ich identyfikację.

3.8.Częstotliwość wywozu musi gwarantować systematyczny, dostosowany do potrzeb odbiór odpadów :
1)Z terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej obejmujących m.in. zasoby administrowane przez PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie, Tarnobrzeską Spółdzielnię Mieszkaniową, Nowodębską Spółdzielnię Mieszkaniową, Wojskową Agencję Mieszkaniową odpady winny być odbierane codziennie oprócz niedziel i świąt.
W przypadku, gdy święta przypadają w okresach dłuższych niż dwa kolejne dni jednostka wywozowa dostosowuje indywidualny harmonogram wywozu odpadów do występujących potrzeb.
2)Na wsiach z terenów zabudowy zagrodowej odpady winny być odbierane zgodnie
z obowiązującym harmonogramem, z częstotliwością wywozu minimum jeden raz
w miesiącu.
3)W mieście z terenów budownictwa jednorodzinnego odpady winny być odbierane zgodnie z obowiązującym harmonogramem wywozu, nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.
4)Z obiektów, w których znajdują się placówki handlowe usytuowanych w budownictwie wielorodzinnym i w strefie zwartej zabudowy miejskiej odpady winny być odbierane codziennie, natomiast z obiektów wolnostojących poza strefą zwartej zabudowy, zgodnie z warunkami zawartych umów oraz obowiązującym harmonogramem wywozu, jednak nie rzadziej niż jeden raz na tydzień.

3.9.Odpady wielkogabarytowe nie mieszczące się w kontenerach i pojemnikach mogą być przyjęte do wywozu przez uprawniony podmiot w terminie wyznaczonym przez zakład wywozowy lub na indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości.

3.10.Właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić pracownikom zakładu wywozowego dostęp do kontenera w ustalonym czasie, w sposób umożliwiający opróżnienie pojemników bez narażania na szkodę ludzi, budynków, bądź pojazdów.

3.11.Powstające na terenie nieruchomości odpady roślinne powinny być gromadzone oddzielnie. Z obowiązku tego zwolnieni są właściciele nieruchomości dokonujący kompostowania we własnym zakresie.

3.12.Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać kontenery i pojemniki na odpady
w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników, w szczególności ma obowiązek utrzymania ich w czystości.

3.13.Zabrania się gromadzenia w kontenerach i pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących
i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej.

3.14.Zabrania się spalania w kontenerach i pojemnikach oraz na terenach posesji jakichkolwiek odpadów komunalnych, także suchych odpadów roślinnych.

3.15.Obowiązki określone w ust. 3.12.-3.14. stosuje się odpowiednio do koszy na odpady, ustawianych przy drogach publicznych, na przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach służących do użytku publicznego.


4. Zasady usuwania nieczystości ciekłych

4.1.Nieczystości ciekłe, nie odprowadzane do sieci kanalizacyjnej bądź przydomowej oczyszczalni ścieków winny być gromadzone w zbiornikach bezodpływowych odpowiadających wymaganiom wynikającym z odrębnych przepisów, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

4.2.Nieczystości ciekłe winny być usuwane z nieruchomości wyłącznie przez zakład wywozowy, na zlecenie właściciela nieruchomości, z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika bezodpływowego (szamba), zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.

4.3.Na terenach, gdzie istnieje kanalizacja sanitarna - właściciele nieruchomości, na których mieszkają i przebywają ludzie mają obowiązek przyłączenia urządzeń do tej kanalizacji, bez zbędnej zwłoki, po uzyskaniu stosownego pozwolenia. Koszty związane
z wykonaniem przyłącza ponosi właściciel nieruchomości.

4.4.Zabrania się odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów melioracyjnych, rowów otwartych, rzek, potoków oraz wylewania fekaliów na pola z wyjątkiem rolniczego wykorzystania ścieków, pochodzących z przydomowych oczyszczalni ścieków.

4.5.Ilość usuwanych nieczystości ciekłych udokumentowanych na dowodach zapłaty wystawianych przez zakład wywozowy (przy braku urządzeń pomiarowych) nie powinna być mniejsza niż ilość wody pobranej z sieci wodociągowej.

4.6.Właściciele nieruchomości zobowiązani są na żądanie Burmistrza lub działającego
z jego upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba do udokumentowania korzystania z usług zakładu wywozowego poprzez okazanie umowy i dowodów zapłaty za wykonywane usługi, które należy przechowywać przez okres 12 miesięcy od dnia ich wystawienia. W przypadku kiedy właściciele nieruchomości nie udokumentują korzystania z usług, o których mowa wyżej, obowiązek usuwania odpadów przejmie Gmina w trybie wykonania zastępczego, pobierając od tych właścicieli stosowne opłaty.(w wysokości 300% górnej stawki obowiązującej na terenie miasta i gminy, ustalonej odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Dębie).


5.Selektywna zbiórka odpadów

5.1. W celu zagospodarowania możliwie jak największej ilości surowców wtórnych, jednostki prowadzące wywóz odpadów komunalnych w porozumieniu z użytkownikami lub właścicielami nieruchomości mogą ustawić specjalne pojemniki w odpowiednim kolorze, odpowiednio oznakowane, przeznaczone do selektywnej zbiórki surowców wtórnych wg ich rodzajów. Częstotliwość opróżniania tych pojemników winna być uzależniona od ich napełnienia.

5.2.Zamiast pojemników właściciele nieruchomości mogą zostać bezpłatnie wyposażeni
w odpowiednie worki foliowe, w których będą zobowiązani segregować odpady według rodzajów. Odbiór posegregowanych odpadów odbywać się będzie według ustalonego harmonogramu lub po uprzednim powiadomieniu o ich odbiorze.

5.3.W celu aktywnego udziału miejscowego społeczeństwa w procesie zagospodarowywania jak największej ilości surowców wtórnych wykonujący ich odbiór wspólnie z Gminą prowadzić będą intensywną i szeroko zakrojona akcję edukacji ekologicznej

5.4.W miarę możliwości właściciele nieruchomości powinni prowadzić selektywną zbiórkę następujących odpadów:
1) tworzyw sztucznych,
2) makulatury,
3) szkła.

5.5.Selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków usuwania odpadów określonych w niniejszych zasadach.


6.Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

6.1.Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym, bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia z niego.

6.2.Zakazuje się szczucia psami lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka lub innego zwierzęcia.

6.3.Na terenach służących do użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Psy ras uznanych za niebezpieczne mogą być wyprowadzane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

6.4. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości ( placówki lub obiektu).

6.5.Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na terenach służących do użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, place, skwery, zieleńce itp.

6.6.Zakazuje się wprowadzania psów do piaskownic i innych urządzeń służących do zabawy dzieci.

6.7. Właściciele lub opiekunowie psów są zobowiązani do :
1) uiszczania podatku od posiadania psów w wysokości ustalonej przez Radę Miejską,
2) szczepienia psów przeciwko wściekliźnie zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zwalczania chorób zakaźnych.

6.8.Zabijanie zwierząt oraz znęcanie się nad nimi (w tym szczucie, drażnienie i płoszenie) jest zabronione.


7.Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej :

7.1.Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie.

7.2.Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest obowiązany zapewnić:
1)gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości
w sposób zgodny z prawem i nie zanieczyszczanie terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
2)nie powodowanie przez prowadzoną hodowlę uciążliwości takich jak hałas, odory itp. wobec innych osób zamieszkujących na terenie nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich,
3)przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.


8.Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

8.1.Ustala się obowiązek przeprowadzania deratyzacji jeden raz w roku - jesienią jako zabieg profilaktyczny.

8.2.Obowiązkowi deratyzacji podlegają obiekty użyteczności publicznej, budynki wielorodzinne, zakłady produkujące żywność, placówki gastronomiczne i handlu artykułami spożywczymi.

8.3.Przeprowadzanie deratyzacji należy do obowiązków właścicieli nieruchomości.

8.4.Termin i zasady przeprowadzania deratyzacji ogłasza Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Tarnobrzegu.


9.Postanowienia końcowe

9.1.Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do złożenia oświadczenia o rodzaju posiadanych urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

9.2.Kto powoduje zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia.
9.3.Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszych zasadach, podlega karze grzywny, zgodnie z art.10 ust.2 a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

9.4.Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust.2, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

9.5.Kontrolę przestrzegania Zasad przeprowadzają upoważnieni przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, którzy mają prawo w szczególności do :
1) wstępu na teren nieruchomości oraz sprawdzania dokumentów, których posiadanie jest wymagane niniejszymi zasadami,
2) wzywania zobowiązanych do stawienia się w siedzibie kontrolującego w celu okazania dokumentów, o których mowa wyżej.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba.


§ 3.


Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały sprawuje Komisja Rolnictwa, Melioracji
i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Nowej Dębie.


§ 4.

  
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 


Przewodniczący Rady

Andrzej Chejzdral


Data publikacji: 2007-07-25
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data ostatniej modyfikacji 2007-11-22
Osoba modyfikująca Administrator

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS