Referaty

 

 REFERAT ORGANIZACYJNY

___________________________

Kierownik - Barbara Sudoł
telefon: +48 (15) 846 26 71 - wew. 214
e-mail:

 

 

Referat prowadzi sprawy w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu, obsługi interesantów, organów samorządowych - Rady Miejskiej i jej komisji, jednostek pomocniczych gminy - sołectw, osiedli i ich organów wykonawczych, wyborów, referendum, załatwiania skarg i wniosków, spraw administracyjno-gospodarczych Urzędu, prowadzenia Kancelarii Ogólnej Urzędu, obsługi Sekretariatu Burmistrza, obsługi informatycznej.

REFERAT FINANSOWY

_________________________________

Kierownik - Alicja Furgał
telefon: +48 (15) 846 26 71 - wew. 212
e-mail:

 

Referat prowadzi sprawy z zakresu opracowania i realizacji budżetu gminy, analiz finansowych z jego wykonania, wymiaru podatków i opłat lokalnych osób fizycznych i prawnych, umorzeń i innych ulg finansowych, egzekucji zaległości podatkowych, nadzoru finansowego nad realizacją planów finansowych jednostek organizacyjnych, administracyjnych i pomocniczych gminy, wydawania zaświadczeń i informacji o stanie majątkowym, prowadzenia obsługi kasowej, rozliczania inwestycji pod względem finansowym.

REFERAT SPRAW KOMUNALNYCH I SPOŁECZNYCH

___________________________________________

Kierownik - Ewa Rozenbajgier
telefon: +48 (15) 846 26 71 - wew. 204

e-mail: 

 

 

 

Referat prowadzi sprawy z zakresu gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych, utrzymania infrastruktury komunalnej, dróg lokalnych i gminnych, placów, ulic, zieleni miejskiej, cmentarza komunalnego, budynków komunalnych, czystości i porządku w gminie, rolnictwa, leśnictwa, gospodarki łowieckiej, ochrony środowiska, ochrony i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, nadzoru nad targowiskiem i działalnością PGKiM. 
 

REFERAT INWESTYCJI

______________________________________

Kierownik - Andrzej Kołomycew
telefon: +48 (15) 846 26 71 - wew. 314

e-mail:
 

 Referat prowadzi sprawy z zakresu planowania zamierzeń inwestycyjnych i remontowych w gminie, wnioskowania przyjęcia ich do budżetu gminy celem realizacji, pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych ze źródeł pozabudżetowych, nadzoru nad procesem projektowania dokumentacji, przygotowania i wykonania zadań, rozliczenia zakończonych zadań inwestycyjnych i przekazania ich do użytku oraz  zarządzania energią.

 

 

 

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI
___________________________________________________
Kierownik - Barbara Duda
telefon: +48 (15) 846 26 71 - wew. 111
e-mail:

   

Referat prowadzi sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego, rozgraniczenia nieruchomości, podziału nieruchomości, gospodarki nieruchomościami, w tym skomunalizowanym mieniem gminnym i komunalnym, lasów gminnych. 

 

 REFERAT ROZWOJU LOKALNEGO I PROGRAMÓW POMOCOWYCH 

___________________________

Kierownik - Sławomir Białas
telefon: +48 (15) 846 26 71 - wew. 302
e-mail:

 

 

Referat prowadzi sprawy w zakresie opracowywania i aktualizacji programów gospodarczych i operacyjnych, współpracy z instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości, przygotowywania ofert inwestycyjnych i gospodarczych dla kontrahentów oraz inwestorów z terenu gminy, współpracy z organizacjami pozarządowymi, opracowywania wniosków aplikacyjnych o dotacje ze środków pomocowych, zamówień publicznych, koordynowania współpracy partnerskiej ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz promocji gminy.

URZĄD STANU CYWILNEGO
I REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

____________________________________

Kierownik - Bożena Szczepan
telefon: +48 (15) 846 26 71 - wew. 101

e-mail:

 

Prowadzi sprawy z zakresu rejestracji urodzeń, zgonów, małżeństw, ewidencji ludności, dowodów osobistych, zameldowań na pobyt stały i czasowy nadając numer nieruchomościom, numeru ewidencyjnego PESEL, zbiórek publicznych na terenie gminy, zgromadzeń, zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej, spraw wojskowych, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, archiwum Urzedu.

STRAŻ MIEJSKA

____________________________

Komendant - Mieczysław Nalepa
telefon: +48 (15) 846 42 40, +48 (15) 846 26 71 - wew. 113
lub bezpośrednio: 986

e-mail: 

 

 


Straż Miejska realizuje zadania ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad ładem i porządkiem i kontrolę ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, zabezpieczania miejsc przestępstwa, katastrofy, miejsc zagrożonych, ochronę obiektów komunalnych, doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania, współdziałanie z organizacjami i innymi służbami porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych, konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
Zapobiega zjawiskom alkoholizmu i innym uzależnieniom poprzez rozwijanie profilaktyki, występuje jako oskarżyciel publiczny przed Wydziałem Grodzkim Sądu Rejonowego w sprawach leżących w jej kompetencji


Data publikacji: 2011-05-31
Osoba udostępniająca na stronie: Barbara Sudoł
Data ostatniej modyfikacji 2013-02-01
Osoba modyfikująca Elżbieta Gil

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS