Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem budżetu

UCHWAŁA NR XLVIII/441/2010
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 
 

Na podstawie art.234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.12401)Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje:
 
§ 1.

Opracowanie projektu uchwały budżetowej.
   1. Projekt uchwały budżetowej opracowuje Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba.
   2. Wnioski radnych, jednostek pomocniczych (sołectw i osiedli) w sprawie wprowadzenia do budżetu zadań własnych Gminy składane są Burmistrzowi w terminie do 20 września poprzedzającego rok budżetowy. 
   3. Jednostki posiadające osobowość prawną, dla których Gmina jest organem założycielskim, wnioski do budżetu na nadchodzący rok składają Burmistrzowi w terminie do 30 września poprzedzającego rok budżetowy. 
   4. Kierownicy jednostek organizacyjnych i kierownicy referatów urzędu składają w terminie do 30 września poprzedzającego rok budżetowy, zbiorcze projekty finansowe dochodów i wydatków budżetu Gminy, w szczegółowości: dział, rozdział i paragraf. 
   5. Zbiorcze projekty planów finansowych zawierają plan finansowy urzędu, plany finansowe jednostek organizacyjnych, wnioski o których mowa w punkcie 2, a także inne planowane dochody i wydatki wynikające z nowych zadań lub zmian organizacyjnch. 
   6. W terminie do 10 października poprzedzającego rok budżetowy Burmistrz określa zadania Gminy realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadania przejęte przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia, a także zakres pomocy rzeczowej lub finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego. 
   7. Na podstawie przedłożonych projektów planów finansowych złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników referatów, uwzględniając prognozę dochodów i zestawienie obligatoryjnych wydatków Burmistrz ustala projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi towarzyszącymi projektowi uchwały budżetowej oraz przedkłada Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
 
§ 2.

Projekt uchwały budżetowej, uzasadnienie i materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu. 
   1. Projekt uchwały budżetowej musi spełaniać wymogi art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. 
   2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków Burmistrz opracowuje w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. 
   3. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej powinno zawierać: 
      1) w zakresie dochodów - szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów ze wskazaniem sposobów i podstaw kalkulacji, 
      2) w zakresie wydatków - szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków z wyodrębnieniem: 
            a) wydatków jednostek budżetowych i wydatków na zadania budżetowe, z wyszczególnieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych, 
            b) dotacji udzielanych z budżetu z wymienieniem jednostek dotowanych, 
            c) wydatków na inwestycje. 
      3) omówienie przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetu oraz rozchodów związanych ze spłatami zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek. 
   4. Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej. 
      1) informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału, 
      2) informację o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach.
 
§ 3.

Uchwalanie uchwały budżetowej. 
   1. Przewodniczący Rady Miejskiej przekazuje niezwłocznie projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i z materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym komisjom Rady Miejskiej. 
   2. Komisje w terminie 14 dni od daty otrzymania materiałów określonych w ust. 1 odbywają posiedzenia, na których formułują na piśmie opinie o projekcie uchwały budżetowej. 
   3. Komisja proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie uchwały budżetowej zobowiązana jest wskazać źródło jego sfinansowania. 
   4. Opinie komisji przedstawiane są Komisji Budżetowej, która w terminie 7 dni od daty ich otrzymania formułuje ostateczną opinię o projekcie uchwały budżetowej i przedkłada ją Burmistrzowi. 
   5. Przewodniczący Rady Miejskiej w terminie umożliwiającym podjęcie uchwały budżetowej tj. do 31 grudnia przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego, zwołuje sesję budżetową.
Porządek obrad sesji budżetowej powinien zawierać: 
   1) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 
   2) odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej, 
   3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, 
   4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 
   5) głosowanie nad uchwałą budżetową.
 
§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba.
 
§ 5.

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej.
 
§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady
Wojciech Serafin

_____________________________________________________________________

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r Nr 28, poz.146.


Data publikacji: 2010-12-08
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data ostatniej modyfikacji 2010-12-08
Osoba modyfikująca Administrator

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS