Rejestry, ewidencje, archiwa


REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
URZĘDU MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, tel. (015) 8462671
 
Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów prowadzony jest z podziałem na komórki organizacyjne urzędu.

REFERAT ORGANIZACYJNY
 • Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 • Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   • Rejestry jawne
   • Miejsce prowadzenia rejestrów: pokój 112, tel. w. 112
  • Rejestr skarg i wniosków
  • Rejestr jednostek kultury
  • Rejestr upoważnień Burmistrza Miasta i Gminy
   • Rejestry jawne
   • Miejsce prowadzenia rejestrów: pokój 214, tel. w. 214
  • Rejestr delegacji pracowniczych
  • Rejestr szkoleń
  • Rejestr umów-zleceń i umów o dzieło
   • Rejestry udostępniane osobom bezpośrednio zainteresowanym
   • Miejsce prowadzenia rejestrów: pokój 214, tel. w. 214
  • Ewidencja- książka zewnętrznych kontroli
  • Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy
   • Rejestr jawny
   • Miejsce prowadzenia rejestru: pokój 215, tel. w. 215
  • Wykaz książek będących w posiadaniu komórek organizacyjnych UMiG
   • Rejestr udostępniany osobom bezpośrednio zainteresowanym
   • Miejsce prowadzenia rejestru: pokój 102, tel. w. 102

   

  REFERAT FINANSOWY

   

  • Rejestr podatników, podatków i opłat lokalnych
  • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
   • Informację o w/w wykazach umieszcza się na tablicy ogłoszeń II piętro obok pok. 215
   • Miejsce prowadzenia rejestru: pokój 207, tel. w. 207; pokój 213, tel. w. 213

   

  REFERAT SPRAW KOMUNALNYCH I SPOŁECZNYCH

  • Rejestr zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną
   • Rejestry na potrzeby wewnętrzne referatu
   • Miejsce prowadzenia rejestru: pokój 203, tel. w. 203
  • Alfabetyczny spis ulic i placów
   • Rejestry jawne
   • Miejsce prowadzenia rejestru: pokój 203, tel. w. 203
  • Rejestr wydanych zaświadczeń w sprawach mieszkaniowych
   • Rejestry na potrzeby wewnętrzne referatu
   • Miejsce prowadzenia rejestru: pokój 203, tel. w. 203
  • Rejestr pomników przyrody
  • Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
   • Rejestry jawne
   • Miejsce prowadzenia rejestrów: pokój 216, tel. w. 216


  REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
  • Rejestr wydanych i utraconych dowodów tożsamości
  • Rejestr zawiadomień o unieważnieniu dowodów osobistych
  • Rejestr wysyłanych teczek dowodowo-osobowych do urzędów na terenie kraju
  • Rejestr wysyłanych zapotrzebowań na teczki dowodowo-osobowe do urzędów na terenie kraju
  • Archiwum teczek dowodowo-osobowych mieszkańców gminy
   • Dane z rejestrów udostępniane na pisemny wniosek – prokuraturze, sądom, Policji i innym instytucjom; na pisemny wniosek osobom bezpośrednio zainteresowanym
   • Miejsce prowadzenia rejestrów: pokój 107, tel. w. 107
  • Rejestr wyborców
  • Kartoteka stałych mieszkańców gminy
  • Kartoteka zameldowań na pobyt czasowy
  • Rejestr wydanych decyzji o wymeldowaniu
   • Dane z rejestrów udostępniane na pisemny wniosek – prokuraturze, sądom, Policji i innym instytucjom; na pisemny wniosek osobom bezpośrednio zainteresowanym
   • Miejsce prowadzenia rejestrów: pokój 108, tel. w. 108
  • Archiwum zakładowe
   • Materiał udostępniany na wniosek osoby bezpośrednio zainteresowanej 
   • Miejsce udostępniania materiałów: pokój 108, tel. w. 108
  • Wykaz poborowych o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej
  • Rejestr wydanych decyzji o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, przyznaniu pokrycia należności mieszkaniowych
  • Rejestr przedpoborowych
  • Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów dla dokumentów zastrzeżonych
  • Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów dla dokumentów poufnych
  • Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów dla dokumentów tajnych
  • Dziennik korespondencyjny pism zastrzeżonych
  • Dziennik korespondencyjny pism poufnych
  • Dziennik korespondencyjny pism tajnych
   • Rejestry mają charakter informacji niejawnych
   • Miejsce prowadzenia rejestrów: pokój 307, tel. w. 307


    URZĄD STANU CYWILNEGO
  • Archiwum ksiąg małżeństw, urodzeń i zgonów
  • Rejestr decyzji Kierownika USC w sprawie prostowania, uzupełnienia, ustalania treści aktu stanu cywilnego
  • Rejestr decyzji Kierownika USC o skróceniu terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
  • Rejestr wydawanych zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego poza granicami Polski
  • Rejestr wydawanych zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
  • Rejestr korespondencji konsularnej
  • Rejestr bieżący korespondencji krajowej
  • Rejestr transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego
  • Rejestr wniosków o przyznanie odznaczenie za długoletnie pożycie małżeńskie
  • Rejestr decyzji o zmianie imion i nazwisk
  • Rejestr zawiadomień o zdarzeniach wysyłanych do urzędów na terenie kraju
  • Rejestr poświadczeń dokumentów i wydawanych zaświadczeń
   • Z ksiąg stanu cywilnego wydawane są odpisy aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia na wniosek osób zainteresowanych oraz osób spokrewnionych z osobą, której akt dotyczy, tj.: wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego. Dokumenty powyższe wydawane mogą być również na wniosek osoby, która wykaże interes prawny, sądu, prokuratury lub innego organu państwowego. Interesanci załatwiani są na bieżąco po złożeniu stosownego podania i okazaniu dowodu osobistego.
   • Miejsce prowadzenia rejestrów: pokój 101, tel. w. 101

   • REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI
  • Ewidencja dzierżawców gruntów gminy
  • Ewidencja użytkowników wieczystych gruntów gminy
   • Miejsce prowadzenia rejestrów: pokój 109, tel. w. 109 i pok. 110, tel. w. 110

   

    STRAŻ MIEJSKA
  • Rejestr spraw o wykroczenie
   • Dane z rejestru udostępniane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
   • Miejsce prowadzenia rejestru: pokój 114, tel. w. 114

  SEKRETARZ GMINY

  • Rejestr zbiorów danych osobowych zgłoszonych do rejestracji GIODO
   • Rejestr jawny
   • Miejsce prowadzenia rejestru  pokój 202, tel. w. 202 

    • STANOWISKO DS. OBRONY CYWILNEJ I REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

  • Ewidencja schronów
  • Ewidencja sprzętu OC
  • Ewidencja drużyn alarmowych
   • Rejestry mają charakter informacji niejawnych
   • Miejsce prowadzenia rejestrów: pokój 109, tel. w. 109
  • Ewidencja do użytku służbowego i na wniosek osoby bezpośrednio zainteresowanej
  • Miejsce prowadzenia ewidencji: pokój 109, tel. w. 109

  Data publikacji: 2007-02-27
  Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
  Data ostatniej modyfikacji 2012-09-07
  Osoba modyfikująca Elżbieta Gil

  Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

  Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS