Program Ochrony Środowiska

 

UCHWAŁA NR XLIV/400/2010
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE
z dnia 26 maja 2010 r.

 
w sprawie aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”

oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”
 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ) ), w związku z art.17 i art.18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ) ), art. 14 ust.5 i ust.6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ) ) Rada Miejska w Nowej Dębie po uzyskaniu wymaganych opinii uchwala, co następuje:
 

§ 1. Uchwala się „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” oraz „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba.
 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Komisja Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska.
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 

Przewodniczący Rady
Wojciech Serafin

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Dęba na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016

 

Uchwała Nr XLI/285/05
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
z dnia 22 czerwca 2005r.

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Nowa Dęba na lata 2005-2015Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759) oraz art. 17 ust.1,2, art.18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62 poz. 627 z 2001r. oraz Dz.U.Nr 115 poz. 1229 z 2001r..z 2002r. Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 233 poz. 1957, z 2003r. Nr 46 poz. 392, Nr 80 poz.717, 721, Nr 175 poz. 1693, Nr 162 poz. 1568, Nr 190 poz.1865, Nr 217 poz. 2124, z 2004r. Nr 19 poz. 177, Nr 49 poz. 464, Nr 70 poz. 631,Nr 92 poz.880, Nr 96 poz. 959, Nr 121 poz.1263, Nr 91 poz. 875, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2784, z 2005r. Nr 25 poz. 202, Nr 62 poz. 552 ) –
Rada Miejska w Nowej Dębie po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego


uchwala, co następuje:

§ 1


Uchwala się Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Dęba na lata 2005-2015, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba zaś nadzór nad jej wykonaniem sprawuje Komisja Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 
 

Przewodniczący
Andrzej Chejzdral

 

Pełen tekst "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Dęba na lata 2005-2015" stanowiący załącznik do uchwały


Data publikacji: 2010-07-08
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data ostatniej modyfikacji 2010-11-26
Osoba modyfikująca Administrator

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS