Samorząd gminny

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

 

 • do pobrania wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

____________________________________________________________

 

 

21 listopada 2010 r. mieszkańcy miasta i gminy Nowa Dęba wybrali 15-osobową Radę Miejską oraz Burmistrza Miasta i Gminy. 

 

 • Rada Miejska w Nowej Dębie wybiera spośród siebie przewodniczącego oraz 1 lub 2 wiceprzewodniczących. Do kompetencji Rady należy m.in.: uchwalanie Statutu Gminy; uchwalanie budżetu i udzielanie Burmistrzowi absolutorium z jego wykonania; uchwalanie podatków i opłat lokalnych; uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania; podejmowanie decyzji o zbywaniu majątku gminy; nadawanie nazw placów i ulic.
  Powyższe decyzje Rada podejmować będzie na sesjach, po uwzględnieniu opinii komisji, których ilość i zakres zadań radni określają na początku kadencji.
 • Organem wykonawczym w gminie jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba. Do jego zadań należy przygotowywanie projektów uchwał dla rady, a następnie ich realizacja; powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych; gospodarowanie majątkiem gminy. Burmistrz jest również zwierzchnikiem służbowym wobec pracowników Urzędu Miasta i Gminy. W tym zakresie będzie kierował pracą Urzędu, wydawał decyzje administracyjne, koordynował działalność jednostek organizacyjnych i pomocniczych (osiedla i sołectwa). Cześć swych uprawnień będzie mógł scedować na swojego zastępcę lub innych pracowników Urzędu.
 • Urząd Miasta i Gminy jest organem pomocniczym dla Burmistrza. Kierownictwo Urzędu tworzą: burmistrz, zastępca burmistrza,sekretarz gminy, skarbnik gminy oraz 7 kierowników (w tym komendant Straży Miejskiej); ponadto 2 osoby pracują na stanowiskach samodzielnych.

   

   


 • Data publikacji: 2007-02-16
  Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
  Data ostatniej modyfikacji 2013-02-01
  Osoba modyfikująca Elżbieta Gil

  Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

  Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS