Strategia rozwoju

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY NOWA DĘBA NA LATA 2004-2013

 

 

     W drugim półroczu 2004 roku trwały prace nad aktualizacją strategii rozwoju gminy. Przypomnijmy, że jest to dokument, który określa główne kierunki działań samorządu gminnego.
     Poprzednia strategia była ukierunkowana na rozwój gospodarczy. Obecnie nadszedł czas, aby ją poszerzyć o elementy społeczne, czego żąda również ustawa o pomocy społecznej, która określa konieczność przygotowania strategii rozwiązywania problemów społecznych. Zdecydowano się to osiągnąć w jednym dokumencie – Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Nowa Dęba.
W prace nad strategią zaangażowano przedstawicieli naszych społeczności w ramach Komitetu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, który był wspierany przez moderatorów. Komitet podzielił się na trzy grupy: gospodarczą, ekologiczną i społeczną. Grupa społeczna przy określaniu programów i zadań podzieliła się jeszcze na dwa zespoły, dobierając sobie kolejnych współpracowników z określonych dziedzin życia społecznego. Praca grup gospodarczej i ekologicznej była o tyle łatwa, że adaptowały one większość rozwiązań z dotychczasowej strategii, przyjętej w 2000 roku w ramach Programu Partnerstwa dla Samorządu Terytorialnego, tych które jeszcze nie zostały zrealizowane, albo których realizacja się toczy.
     W wyniku prac komitetu i redakcji zapisów przez moderatorów, udało się po kilku tygodniach pracy uzgodnić dokument, który przedstawiono Radzie Miejskiej. Debata wśród radnych miała miejsce na sesji 16 grudnia i zakończyła się uchwaleniem nowej strategii.
 

1) W obszarze gospodarczym wskazane zostały najważniejsze cele, przed realizacją których staje nowodębski samorząd, a które mogą sprzyjać rozwojowi gospodarczemu w naszej gminie: Promocja gminy – działanie ukierunkowane na pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych i ukazywanie gminy, jako obszaru atrakcyjnego dla inwestorów; Rozwój infrastruktury podnoszącej konkurencyjność gminy – poprawa infrastruktury w gminie wpływa bezpośrednio na rozwój gminy i jej możliwości w tym zakresie; Wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych – należy wspierać istniejące inicjatywy gospodarcze oraz inicjować pewne procesy w życiu gospodarczym gminy; System wspierania przedsiębiorczości – należy wdrożyć systemowe rozwiązania w zakresie tworzenia dogodnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.
 

2) W obszarze społecznym, w ramach którego gmina ma stymulować postawy obywatelskie, celem stworzenia systemu współpracy samorządu ze społecznością, uznano, że spełni się to poprzez osiągnięcie następujących celów: Podniesienie i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy – poprzez rozwiązania systemowe, eliminujące zagrożenia dla mieszkańców; Zapewnienie warunków i tworzenie potencjału dla rozwiązywania problemów z zakresu pomocy społecznej – osiągniecie tego celu pozwoli zapobiegać marginalizacji pewnych grup społecznych, dotkniętych wykluczeniem społecznym; Zapewnienie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości człowieka na wszystkich szczeblach edukacji w gminie – realizacja tego celu ma służyć zaspokojeniu potrzeb edukacyjnych mieszkańców gminy; 
Tworzenie warunków umożliwiających uczestnictwo mieszkańców gminy we wszystkich obszarach życia kulturalnego – realizacja tego celu ma służyć zwiększeniu oddziaływania i dostępności kultury; Kreowanie polityki gminnej otwartej na sport i aktywność mieszkańców, umożliwiającej samorealizację i pełne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej – ma służyć dążeniu do zwiększenia możliwości rozwoju współpracy między samorządem a organizacjami pozarządowymi w różnych dziedzinach życia, w tym w sporcie; Stworzenie warunków do pełnej i wszechstronnej ochrony zdrowia mieszkańcom gminy – ukierunkowanie na stały monitoring i reagowanie w sytuacjach kryzysowych.
 

3) W działaniach proekologicznych na terenie gminy wyodrębniono następujące cele strategiczne: Edukacja ekologiczna społeczności lokalnej – wdrażanie programów ekologicznych skierowanych do dzieci dorosłych i przedsiębiorców; Tworzenie systemu ochrony środowiska przed zagrożeniami – podejmowanie systemowych działań służących ochronie środowiska przed degradacją; Wykorzystanie turystycznych i rekreacyjnych walorów gminy – wykorzystanie naszych walorów przyrodniczych przy rozwoju rekreacji w gminie; Promowanie walorów środowiskowych – ukazywanie gminy jako przyjaznej człowiekowi i środowisku.
 

     Realizacja tych założeń to proces długofalowy, wymagający zaangażowanie całej społeczności lokalnej poprzez realizację zadań rozpisanych w strategii.
 

WO

Pełna wersja STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY NOWA DĘBA NA LATA 2004-2013


Data publikacji: 2007-02-22
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data ostatniej modyfikacji 2007-02-22
Osoba modyfikująca Administrator

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS