Budżet 2008

Uchwały Rady Miejskiej w Nowej Dębie w sprawie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

 

 

U C H W A Ł A Nr XVII/107/08
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
z dnia 27 lutego 2008 rok
 
w sprawie: budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2008 rok.
 
                        Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759 z 2005r. Nr 172 poz.1441 oraz z 2006r. Dz. U. Nr 17 poz.128, Dz. U. Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218) oraz art. 165, 165a, 168, 173 ust.1,2,3,4, 174,176 ust.1, i art. 184 ust.1,2,3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420,z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832 z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984)
Rada Miejska w Nowej Dębie
 
u c h w a l a, co następuje:
 
§ 1.
 
Ustala się dochody budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2008 rok wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w wysokości 35.820.345,-zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.
 
Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2008 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w wysokości 43.602.484,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2. w tym:
1.  rezerwa ogólna  - 100.000,-zł
2.  rezerwa celowa na wydatki bieżące oświatowe  - 100.000,-zł
3.  rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego -   30.000,-zł
 
§ 3.
 
1.  Ustala się deficyt budżetu na 2008 rok w wysokości  7.782.139,-zł
2.  Źródłem sfinansowania deficytu w wysokości 7.782.139,-zł
będą przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów.
3.  Źródłem sfinansowania rozchodów będą przychody z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.535.849,-zł zgodnie z załącznikiem nr 7
 
§ 4.
 
Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:
1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2.000.000,-zł
3. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie  7.782.139,-zł
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.535.849,-zł
 
§ 5.
 
Ustala się:
1. dotację dla instytucji kultury: Samorządowego Ośrodka Kultury w wysokości
       860.000,-zł
2. dotację dla Powiatu Tarnobrzeskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowa drogi powiatowej nr 1132R w Nowej Dębie - ul. Podleśna etap I)  80.000,-zł
3. dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - sprzętu medycznego - respiratora) w wysokości  50.000,-zł
 
§ 6.
 
1. Ustala się dla funduszy celowych
-          Przychody w wysokości - 154.000,-zł
-          Wydatki w wysokości  - 154.000,-zł
 
2.  Szczegółowy podział przychodów i wydatków funduszy celowych określa załącznik nr 3.
 
§ 7.
 
I.      Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej z budżetu dla PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie w wysokości 149.800,-zł
w tym:
dopłata do ceny 1m³ wody dla taryfowej grupy odbiorców usług obejmującej gospodarstwa domowe, odbiorców przemysłowych, odbiorców pozostałych dla miejscowości Chmielów, Cygany, Jadachy w kwocie 1,07zł brutto (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/14/07 z dnia 31 stycznia 2007r oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/101/08 z dnia 30 stycznia 2008r.) 149.800,-zł
wg kalkulacji: I-XII 140.000m³*1,07 = 149.800,-zł
II.      Ustala się dotacje celowe dla jednostek wykonujących zadania gminy na podstawie umów, porozumień oraz konkursów w wysokości: 395.000,-zł
w tym na podstawie przepisów art.176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami)
w tym na:
- zadania własne gminy w zakresie promocji  - 24.000,-zł
- zadania własne gminy w zakresie ochrony zdrowia  - 100.000,-zł
- zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej - 10.000,-zł
- zadania własne gminy w zakr. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 20.000,-zł
- zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej - 241.000,-zł
szczegółowy zakres zadań określa załącznik nr 4
 
§ 8.
 
1.       Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 5.816.403,-zł w tym:
-          administracja rządowa  - 121.728,-zł
-          urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa - 3.175,-zł
-          pomoc społeczna - 5.691.500,-zł
2.       Szczegółowy podział dochodów i wydatków określa załącznik nr 5 .
 
 
§ 9.
 
1.      Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 223.000,-zł
2.      Ustala się wydatki:
-          na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości  - 213.000,-zł
-          na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości  -  10.000,-zł
 
§ 10.
 
Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 12.873.413,-zgodnie z załącznikiem nr 6.
 
§ 11.
 
1.       Ustala się limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny pod nazwą „Aktywizacja inwestycyjna gminy Nowa Dęba” zgodnie z załącznikiem nr 8.
2.       Określa się na 2008 rok wydatki z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pod nazwą
-          „Rozwój infrastruktury podnoszącej konkurencyjność gminy” w kwocie 6.975.413,-zł
-          „Aktywizacja inwestycyjna gminy Nowa Dęba” w kwocie 540.000,-zł
 
§ 12.
 
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do:
 
1.       dokonywania zmian w budżecie miasta i gminy, polegających na przemieszczaniu wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu i paragrafów w ramach tego samego rozdziału,
2.       przekazywania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków dla jednostek organizacyjnych gminy,
3.      spłaty kredytów i pożyczek ogółem w wysokości 1.535.849,-zł w tym:
a.      na budowę kotłowni miejskiej pożyczka w NFOŚiGW w Warszawie 437.549,-zł
b.      na budowę kotłowni miejskiej pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie 298.300,-zł
d.       na budowę kanalizacji sanitarnej w oś. Poręby Dębskie pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Rzeszowie  400.000,-zł
e.      na budowę kanalizacji sanitarnej w Chmielowie pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Rzeszowie 400.000,-zł
4.       do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 2.000.000,-zł, na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego.
5.       do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w limitach wydatków na WPI w wysokości:
w tym:
-          w 2009 roku     1.760.000,-zł
-          w 2010 roku          10.000,-zł
 
§ 13.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba.
 
§ 14.
 
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej.
 
§ 15.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Data publikacji: 2008-03-04
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data ostatniej modyfikacji 2009-02-13
Osoba modyfikująca Administrator

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS