Sesje Rady Miejskiej

XXVII sesja RM - 28.12.2012

  • 2013-01-09
1. Otwarcie sesji.
 
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXV i XXVI sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 
 
a) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2012 rok,
 
b) realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 
c) zaciągnięcia zobowiązania w latach 2013 - 2015 na realizację projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 
d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych,
 
e) postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
 
 
f) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba,
 
g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy,
 
 
h) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012,
 
i) zmian w Statucie Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

Data publikacji: 2013-01-09
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data ostatniej modyfikacji 2013-01-09
Osoba modyfikująca Administrator

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS