Sesje Rady Miejskiej

XXII sesja RM - 27.06.2012

  • 2012-07-05
1. Otwarcie sesji.
 
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba za 2011 rok;
 
1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba,
 
2) sprawozdanie finansowe,
 
3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba sprawozdaniu z wykonania budżetu,
 
4) informacja o stanie mienia Gminy Nowa Dęba,
 
5) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
 
 
6) dyskusja.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowa Dęba wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok,
 
2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba za rok 2011.
5. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej.
 
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
7. Zapytania i wnioski mieszkańców.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 
3) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2012 rok,
 
4) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba,
 
 
5) zmian w Uchwale Nr XII/88/2011 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie udzielenia w 2012 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu,
 
6) zmian w Uchwale Nr XX/172/2012 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia w 2012 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu,
 
7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,
 
8) utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Alfredówce,
 
9) utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Zespołu Szkół w Chmielowie,
 
10) utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Zespołu Szkół w Cyga-nach,
 
11) utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Zespołu Szkół w Jada-chach,
 
12) utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rozalinie,
 
13) utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Tarnowskiej Woli,
 
14) zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułów: ”Honorowy Obywatel Gminy Nowa Dęba” i „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba” oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb nadawania tytułów.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

 


Data publikacji: 2012-07-05
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data ostatniej modyfikacji 2012-07-05
Osoba modyfikująca Administrator

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS