Sesje Rady Miejskiej

XXI sesja RM - 30.05.2012

  • 2012-06-04
1. Otwarcie sesji. 
 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej. 
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami. 
5. Zapytania i wnioski mieszkańców. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 
 
1. zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2012 rok, 
 
2. zmian w Uchwale Nr XII/88/2011 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 wrze-śnia 2011 r. w sprawie udzielenia w 2012 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu, 
 
3. ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasad przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych na terenie gminy Nowa Dęba dodatków do wynagrodzenia i nagród, 
 
4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
 
5. zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
 
6. uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie, 
 
 
7. zatwierdzenia taryfy określonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba, 
 
 
8. wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Stalowa Wola w sprawie realizacji zadań własnych Gminy Nowa Dęba w zakresie zagospodarowania odpadów. 
 
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Wolne wnioski i informacje. 
9. Zamknięcie obrad.

Data publikacji: 2012-06-04
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data ostatniej modyfikacji 2012-06-05
Osoba modyfikująca Administrator

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS