Sesje Rady Miejskiej

XIX sesja RM - 28.03.2012

  • 2012-04-04
1. Otwarcie sesji.

 

 

 

2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2011 roku na terenie miasta i gminy Nowa Dęba:

 

 

 

  a) wystąpienie Komendanta Komisariatu Policji,
  b) wystąpienie Komendanta Straży Miejskiej.
6. Informacja Miejsko-Gminnego Komendanta Ochotniczych Straży Pożarnych o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta i gminy Nowa Dęba za 2011 rok.

 

 

 

7. Zapytania i wnioski mieszkańców. 

 

 

 

8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2012 rok, 
  2) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 r. środków stanowiących fundusz sołecki,
  3) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, 
  4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
9. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2011 rok. 
10. Sprawozdanie z realizacju Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011 rok.
11. Interpelacje i zapytania radnych.

 

 

 

12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad.

Data publikacji: 2012-04-04
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data ostatniej modyfikacji 2012-05-17
Osoba modyfikująca Administrator

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS