Oświadczenia majątkowe

U S T A W A
z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym.
(tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)


(...)
Art. 24h. 1. Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są zobowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:
1) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych,
2) dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu,
3) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych,
4) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.
(...)

Podstawa prawna wyłączenia jawności informacji publicznej w zakresie dotyczącym adresu zamieszkania osoby składającej oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (część B oświadczenia): art. 24i ust ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Wyłączenia jawności informacji dokonał administrator bezpieczeństwa informacji Jerzy Nowak, informatyk Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba
 
 
 
wzory druków do pobrania:

Druk oświadczenia majątkowego radnego gminy (.pdf)

Druk oświadczenia majątkowego radnego gminy - do wypełnienia w programie Word (.doc)

Druk oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy (.pdf)

Druk oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy - do wypełnienia w programie Word (.doc)


Data publikacji: 2007-02-27
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data ostatniej modyfikacji 2012-02-15
Osoba modyfikująca Administrator

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS