Z życia samorządu

Rada Miejska uchwaliła budżet gminy na 2013 rok.

  • 2013-02-01Uchwalenie budżetu gminy na 2013 rok to najważniejszy punkt XXVIII sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie. Podczas sesji Rada przyjęła także szereg innych uchwał. Uchwalony został Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, w których określony został podział środków pochodzących z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii prowadzona będzie zgodnie z priorytetami określonymi w załącznikach do uchwał, a w szczególności poprzez: zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, jak też udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. W kolejnej uchwale samorząd Nowej Dęby przekazał 7 tys. zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych będących na wyposażeniu Komisariatu Policji w Nowej Dębie.
Ponadto Rada Miejska zaakceptowała propozycje burmistrza w sprawie udzielenia 50 tys. dotacji celowej dla szpitala w Nowej Dębie na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego. Środki te zostaną przekazane za zakup łóżek szpitalnych oraz szafek poinformowała podczas sesji Skarbnik Gminy Alicja Furgał.
Podczas sesji podjęte zostały także trzy uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku kredytu długoterminowego i dwóch pożyczek. Burmistrz wyjaśnił, że celem prawidłowej realizacji budżetu, zachodzi potrzeba zaciągnięcia kredytu na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zaciągnięcie planowanego kredytu nastąpi z chwilą uzyskania pozytywnej opinii RIO w Rzeszowie, a jego uruchomienie tylko wtedy, gdy zaistnieje taka konieczność. Planowane kredyty ujęte są w WPF Gminy Nowa Dęba na lata 2013 – 2020 i dotyczą sfinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Tarnowska Wola" natomiast drugi kredyt udzielany na warunkach preferencyjnych przeznaczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin Gmina Nowa Dęba". Przed uchwałą budżetową Gminy, Rada uchwaliła wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowa Dęba na lata 2013 – 2020, która sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez jej organy, mieszkańców, instytucje finansowe oraz organy nadzoru. W drodze następnych uchwał radni wyrazili zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Budzie Stalowskiej-obręb Alfredówka oraz w Jadachach. W ostatniej uchwale podjętej podczas sesji, Rada dokonała podziału gminy Nowa Dęba na stałe obwody głosowania, ustaliła ich numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. Należy dodać, że nowy podział gminy na okręgi wyborcze przyjmuje zasadę, że obwód głosowania obejmuje swoimi granicami cały okręg wyborczy. Miasto wraz z osiedlami liczy 6 obwodów głosowania oraz poszczególne sołectwa łącznie 6 obwodów.
Przyjęty podział na obwody głosowania będzie miał zastosowanie od kadencji 2014-2018.
Na zakończenie obrad Rada wysłuchała sprawozdania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z prac komisji w 2012 roku.


EG/OR


Data publikacji: 2013-02-01
Osoba udostępniająca na stronie: Elżbieta Goclan
Data ostatniej modyfikacji 2013-02-01
Osoba modyfikująca Elżbieta Goclan

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS