Z życia samorządu

Zaproszenie do udziału w XXVII sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie

  • 2012-12-28

                            PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

                                            z a p r a s z a   n a 

XXVII sesję Rady Miejskiej w Nowej Dębie w dniu 28 grudnia 2012r. (piątek) o godz. 12.00
             w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie ul. Żeromskiego2

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXV i XXVI sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2012 rok,
b) realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
c) zaciągnięcia zobowiązania w latach 2013 - 2015 na realizację projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych,
e) postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
f) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba,
g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy,
h) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012,
i) zmian w Statucie Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.


                                            PRZEWODNICZĄCY RADY
                                                   Wojciech Serafin


Data publikacji: 2012-12-28
Osoba udostępniająca na stronie: Elżbieta Goclan
Data ostatniej modyfikacji 2012-12-28
Osoba modyfikująca Barbara Sudoł

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS