Z życia samorządu

Sprawozdanie z działalności burmistrza i jednostek organizacyjnych gminy

  • 2012-11-19

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY
NOWA DĘBA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ZA OKRES
OD 29 PAŹDZIERNIKA DO 16 LISTOPADA 2012 R.

 

1. Sprawy organizacyjne:
1. 7 listopada w Miejskim Zakładzie Komunalnym w Stalowej Woli odbyła się konferencja w sprawie konsolidacji rynku odpadami z udziałem przedstawiciela gminy i PGKiM Nowa Dęba.
2. 8 listopada odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie, dotyczące podjęcia uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.
3. 8 listopada odbył się konwent wójtów, burmistrzów i starosty Powiatu Tarnobrzeskiego poświęcony m.in. wspólnym inwestycjom w roku 2013 oraz organizacji zawodów sportowych międzygminnych.
4. 10 listopada doroczne spotkanie z okazji Dnia Walki z Cukrzycą zorganizowało nowodębskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
5. 10 listopada podczas zakończenia sezonu sportowego w Jadachach, wyróżniono Piotra Rychlickiego, zdobywcę medali: złotego, srebrnego i brązowego podczas VI Ogólnopolskiego Mitingu Lekkoatletycznego Olimpiad Specjalnych, który odbył się w dniach 27 - 30 września 2012 r. w Koninie.
6. 11 listopada w Nowej Dębie odbyły się gminne obchody uroczystości Narodowego Święta Niepodległości.
7. 12 listopada w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyła się konferencja poświęcona nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020.
8. Zatrudniono 3 osoby na okres od 5 listopada do 31 grudnia br. i 2 osoby od 7 listopada do 31 grudnia br. (pracownik gospodarczy), w ramach umowy o organizację robót publicznych z Powiatowym Urzędem Pracy.

II. Sprawy komunalne i społeczne:
1. W minionym okresie podpisano umowy:
1) na wykonanie remontu ciągu pieszo jezdnego przy budynkach Broniewskiego 4 i 5 z Firmą Remontowo-Brukarską Jadachy - kwota – 54 648 zł,
2) na wykonanie opinii dot. stanu technicznego budynków Kościuszki 106 i 108 z Rzeczoznawcą Budowlanym Tadeuszem Dusakiem Tarnobrzeg - kwota – 4 305 zł.
2. Zakończono i odebrano prace związane z remontem dróg dojazdowych do gruntów rolnych w sołectwie Tarnowska Wola, współfinansowanych przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.
3. Rozliczono zadania dotyczące dofinansowania budowy 2-ch przydomowych oczyszczalni ście-ków. Dotacja celowa Gminy wyniesie łącznie 4 670 zł.

III. Sprawy finansowe:
1. Przygotowano i przedłożono Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt budżetu na 2013 rok oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy.
2. Podpisano umowę na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 5,2 mln zł z Bankiem Spółdzielczym w Tarnobrzegu. Uruchomiono pierwszą transzę w wysokości 1 mln zł; do końca roku planuje się uruchomić jeszcze drugą transzę w wysokości 1 mln zł.
3. Rozliczono wniosek o płatność zadania „Poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba” w ramach działania 7.1. RPO WP, kwota refundacji 71 675 zł oraz na budowę altany w Rozalinie w ramach małych projektów z PROW na kwotę 21 tys. zł.

IV. Sprawy inwestycyjne:
Zakończono prace dotyczące opracowania projektu przebudowy ul. Leśnej wraz z kanalizacją desz-czową oraz budowy kanalizacji w os. Dęba przy ul ks. Łagockiego.

V. Sprawy z zakresu rozwoju lokalnego i współpracy:
1. Sporządzono i złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie zadania pn: Rozwój infrastruktury oświatowej na terenie miasta Nowa Dęba, w skład którego wchodzi: budo-wa hali sportowej przy SP 2 oraz termomodernizacja świetlicy szkolnej i przebudowa boiska asfaltowego przy Zespole Placówek Oświatowych na boisko wielofunkcyjne.
2. Sporządzono i złożono do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie zadania pn: upowszechnienie nauki pływania.
3. Sporządzono wniosek do projektu realizowanego przez RARR dotyczący założenia spółdzielni socjalnej przez jednostki samorządu terytorialnego: Baranów Sandomierski, Nowa Dęba i Tarnobrzeg.
4. Złożony wniosek do Wojewody Podkarpackiego o dotację na przebudowę ulicy Leśnej w ramach tzw. „schetynówek” został rozpatrzony pozytywnie. Gmina uzyska dofinansowanie w wysokości 336 459 zł (30%) przy całkowitej wartości kosztorysowej zadania 1 121 532 zł, z możliwością zwiększenia dotacji do 50%.

VI. Sprawy gospodarki nieruchomościami i melioracji:
1. Zawarto umowę na „Remont odwodnienia drogi gminnej Zakładowa w Chmielowie” z Firmą Remontowo - Brukarską Jadachy - kwota - 40 000 zł, teren przekazano wykonawcy.
2. Ogłoszono przetarg na sprzedaż działki budowlanej o pow. 0,1474 ha w miejscowości Alfredówka. Cena wywoławcza 42 800 zł + podatek VAT, przetarg odbędzie się 21 grudnia.
3. 15 listopada Gmina nabyła od pana Zenona Rożka działkę nr ewid. 23/2 w Cyganach, realizując uchwałę Rady Miejskiej.
4. Zakończono opracowanie ekofizjografii na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego miasta Nowa Dęba.
5. Na 29 października wyznaczony był przetarg na zbycie działki rolnej o pow. 0,20 ha w Tarnowskiej Woli za kwotę 5 000 zł. Z uwagi na brak nabywcy działka nie została sprzedana.
6. 15 listopada zawarto 4 notarialne umowy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców.

VII. Sprawy obywatelskie, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe:
1. Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Dębie na remont włazu schronowego przy ul. Mickiewicza 4 – kwota - 1 889 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
2. 8 listopada przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu przeprowadzili kontrolę stanu technicznego wszystkich samochodów pożarniczych oraz sprzętu techniczno-ratowniczego będącego na wyposażeniu jednostek OSP z terenu miasta i gminy Nowa Dęba.
3. 14 listopada odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawicieli służb odpowiedzialnych za dostawę wody, energii, ciepła, odbiór ścieków oraz pomoc osobom potrzebującym wsparcia w okresie zimowym.
4. Zakończono zadanie „Remont mostu w ciągu drogi gminnej Podlesie w Alfredówce” realizowane w ramach dotacji Wojewody Podkarpackiego na usuwanie skutków powodzi.

VIII. Sprawy z zakresu bezpieczeństwa publicznego:
1. Przeprowadzono 18 interwencji zgłoszonych do Komendy Straży Miejskiej, ujawniono 125 sprawców wykroczeń, 90 sprawców ukarano mandatami na łączną kwotę 12 400 zł, w tym 88 sprawców za przekroczenie prędkości. Do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu skierowano 3 wnioski o ukaranie sprawców wykroczeń.
2. Strażnicy miejscy zabezpieczali ład, spokój i porządek: 1 listopada - w obrębie cmentarzy na terenie miasta i gminy, 3 listopada - podczas meczu piłki nożnej na stadionie SOSiR, oraz 11 listopada - podczas uroczystości Narodowego Święta Niepodległości.

IX. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
1. W ramach działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
1) przyjęto 211 zgłoszeń w sprawach pomocy, w związku z czym wydano 202 decyzje administracyjne,
2) pracownicy socjalni przeprowadzili 141 rodzinnych wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania podopiecznych,
3) z usług opiekuńczych skorzystało łącznie 64 osoby, w tym 30 osób ze specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 34 osoby z usług opiekuńczych w ramach zadań własnych gminy, liczba świadczonych łącznie usług opiekuńczych: 862 godziny,
4) asystenci rodziny przeprowadzili 15 wywiadów z rodzinami, w ramach pracy bieżącej: współpraca z rodzinami w miejscu zamieszkania, konsultacje z pedagogiem szkolnym, kuratorem, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych oraz w poszukiwaniu ofert pracy,
5) rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na „Sprzedaż z dowozem węgla dla klientów M-G OPS w miejsce ich zamieszkania na terenie miasta i gminy Nowa Dęba, na sezon grzewczy 2012/2013”. Umowę zawarto z firmą „TOMAR” z Nowej Dęby; cena 1 t węgla z dowozem 710 zł.

2. W ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy:
1) prowadzenie zajęć adaptacyjnych dla nowo przyjętych uczestników,
2) porządkowanie terenu ośrodka i terenu wokół budynku,
3) współpraca terapeutów i uczestników przy tworzeniu gazetki ściennej „Pozytywne myśli”,
4) utrwalanie w trakcie treningów ruchowych opanowanych form tai-chi oraz wprowadzanie nowych,
5) wychodzenie na cmentarz, dekoracja i pielęgnacja grobów zmarłych bliskich i osób znajomych, aby realizować pamięć o zmarłych,
6) przygotowywanie prac na wystawę do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
7) wykonywanie prac szydełkowych o tematyce zimowej i świątecznej (śnieżynki, aniołki, mikołajki itp.).

X. Sprawy z zakresu kultury:
1. W minionym okresie SOK był organizatorem lub współorganizatorem:
1) 94. rocznicy odzyskania niepodległości. Przed uroczystą Mszą św. Orkiestra Dęta Miasta
i Gminy Nowa Dęba wykonała koncert. Zwieńczeniem uroczystości był wieczorny koncert pt. „Chopin i jego Europa” na fortepian i zespół kameralny. Jako solista wystąpił dr Bartłomiej Kominek, a towarzyszył mu Krakowski Zespół Kameralny pod kierownictwem artystycznym Łukasza Mikołaja Matei,
2) kolejnego „Czwartku Historycznego” prowadzonego przez dr Adama Wójcika pt. „Król Zygmunt III Waza – niedoceniony monarcha i jego niebanalne talenty”
3) wystawy twórczości plastycznej „Nowa Dęba 2012”, w której wzięło udział 13 autorów z terenu miasta i gminy Nowa Dęba: R.Bebło, W.Radziejowska, I.Zielińska, G.Gerba, M.Gurdak, S.Gurdak, S.Mityk, M.Prokopiuk, A.Kopeć, J.Maślejak, Z.Tutaj, P.Adamczyk, J.Baszak. Wystawa jest eksponowana do 19 listopada,
4) zaduszek poetyckich – programu słowno-muzycznego pt. „PAMIĘTAMY” w wykonaniu grupy Małych Form Teatralnych,
5) eliminacji rejonowych do Konkursu Poezji Religijnej „Poetyckie Boże uniesienia”, w których uczestniczyli uczniowie szkół średnich z terenu Kolbuszowej oraz Nowej Dęby,
6) koncertu zespołu HARLEM,
7) „spotkania czwartkowego” z ornitologiem panem Ludwikiem Maksalonem,
8) „Spotkania z bajką w kąciku malucha”, w bibliotece dla dzieci,
9) spotkania DKK - dorośli i dyskusja o książce pt. „Kobiety dyktatorów”,
10) wystawy książek pisarzy, którzy odeszli w ostatnim roku pt. Vita Brevis - wystawiono 27 książek.
2. W ramach projektu „Doposażenie Orkiestry Dętej Miasta i Gminy Nowa Dęba w instrumenty szansą na rozwijanie aktywności kulturalnej i społecznej obszaru Lasowiackiej Grupy Działania” złożonego w ramach tzw. małych projektów za pośrednictwem Lasowiackiej Grupy Działania zakupiono instrumenty na potrzeby działalności młodzieżowej sekcji Orkiestry Dętej. W sumie zakupiono 8 instrumentów, w tym trąbki, klarnety, saksofony altowe i tenorowe, tubę basową i puzon tłokowy. Wartość całości zadania 23 148 zł wkładu pieniężnego i dodatkowo 3 878 zł wkładu niepieniężnego w ramach działań wolontariatu. Po ocenie wniosku przez Urząd Marszałkowski i zakończeniu realizacji projektu SOK będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 18 158 zł.
3. Ze środków profilaktyki zakupiono dla młodzieżowej sekcji Orkiestry Dętej 10 instrumentów za kwotę 9 988 zł.
4. Powołano sztab WOŚP oraz został wysłany wniosek do Fundacji WOŚP celem rejestracji sztabu. Głównym organizatorem akcji w Nowej Dębie będzie SOK, współorganizatorami będą Gmina Nowa Dęba i SOSiR. W czasie organizacji finału prowadzona będzie współpraca z ZS nr 1 i ZS nr 2 w Nowej Dębie.
5. W Centrum Kultury Lasowiackiej:
1) zorganizowano wystawę prac rękodzieła artystycznego powstałych na spotkaniach Klubu Miłośników Rękodzieła Artystycznego,
2) wieczoru poetyckiego ,,Pisarze i wierszokleci", podczas którego odbyła się promocja tomiku poetyckiego pt. „Wiersze i legendy Lasowiackiej Grupy Działania”,
6. W Wiejskim Centrum Kultury w Chmielowie zorganizowano wieczornicę poświęconą obchodom Święta Niepodległości (występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chmielowie, mażoretek „Diament”, koncert orkiestry).

XI. Sprawy z zakresu sportu:
1. 15 listopada odbyło się VIII posiedzenie Rady Sportu Miasta i Gminy Nowa Dęba. W posiedzeniu wziął udział wicestarosta tarnobrzeski Jerzy Sudoł. Poruszony był temat rozwiązania struktur Zarządu Powiatowego Ziemsko - Grodzkiego Szkolnego Związku Sportowego. Organizacja ta
w latach ubiegłych koordynowała szkolne zawody sportowe w powiecie grodzkim i mieście Tarnobrzeg. Wobec braku takiej koordynacji nie odbywają się szkolne zawody międzygminne.
2. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu pozytywnie rozpatrzył wniosek SOSiR o przyznanie refundacji stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Doposażenie stanowiska przewiduje re-fundację kwoty do 40 tys. zł.
3. Od 6 listopada na krytej pływalni odbywają się kursy nauki pływania I i II poziomu dla dzieci. Są to zajęcia dodatkowe, odpłatne, realizowane w godzinach popołudniowych poza nauką pływania dla szkół.
4. Trwają przygotowania do jubileuszu 60-lecia Miejskiego Klubu Sportowego STAL Nowa Dęba, który przypada w 2013 r. Powołano Komitet Organizacyjny, w skład którego weszli z ramienia MKS członkowie Zarządu, z ramienia Gminy Zastępca Burmistrza i Dyrektor SOSiR przy współpracy z Dyrektorem SOK.

 

(-) Wiesław Ordon

Burmistrz

Miasta i Gminy Nowa Dęba


Data publikacji: 2012-11-19
Osoba udostępniająca na stronie: Elżbieta Gil
Data ostatniej modyfikacji 2012-11-19
Osoba modyfikująca Administrator

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS