Nabory na wolne stanowiska

Nabór na st. głównego księgowego w ŚDS

  • 2012-04-05

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
ul. Kościuszki 110
39-460 Nowa Dęba

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – główny księgowy
wymiar zatrudnienia 1/2 etatu

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1. Wymagania niezbędne:
1) ma obywatelstwo polskie,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada wykształcenie zgodne z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
4) posiada trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku głównego księgowego,
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
7) cieszy się nieposzlakowana opinią.

2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki budżetowej,
2) znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej,
3) znajomość przepisów z zakresu ustaw : o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o rachunkowości, prawo zamówień publicznych, przepisów dotyczących podatków,
4) umiejętność obsługi komputerowych programów finansowo – księgowych oraz innych programów niezbędnych do realizacji powierzonych zadań, w tym sprawozdawczości budżetowej,
5) umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
6) samodzielność, operatywność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność korzystania z przepisów prawa.
 

3. Zakres obowiązków na stanowisku głównego księgowego obejmuje m.in.:
1) prowadzenie rachunkowości jednostki oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
2) realizację zadań w zakresie rachunkowości budżetowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) opracowywanie budżetu,
4) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
5) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
6) sporządzanie planów i sprawozdań finansowych jednostki budżetowej,
7) dokonywanie przelewów drogą elektroniczną,
8) sprawdzanie dokumentów pod względem formalno – rachunkowym oraz prawidłowości udzielania zamówień publicznych.

4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) list motywacyjny,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy,
3) oryginał kwestionariusza osobowego (wzór kwestionariusza zamieszczono poniżej),
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, kopie dokumentów o ukończonych kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
5) oświadczenie kandydata, że korzysta z pełni praw publicznych, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia (respektowane zaświadczenie od lekarza rodzinnego),
7) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

5. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy (ul. Kościuszki 110, 39-460 Nowa Dęba ) lub za pośrednictwem poczty w terminie do 20 kwietnia 2012 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do ŚDS). Na kopercie winien być umieszczony dopisek: Nabór na stanowisko urzędnicze-główny księgowy.
2) Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Inne informacje.
1) List motywacyjny i życiorys winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."
2) Dokumenty aplikacyjne należy składać wyłącznie w języku polskim.
3) Nabór kandydata na wolne stanowisko urzędnicze odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na weryfikacji przez komisję rekrutacyjną złożonych ofert pod względem spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Drugi etap naboru polega na rozmowie kwalifikacyjnej.
4) Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z KRK na własny koszt.
5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Dębie informuje, iż w miesiącu marcu 2012 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi 6 %.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Dębie, ul. Kościuszki 110 tel. 15 846 53 58, w godzinach pracy ŚDS.

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy

(-) Gabriela Nowak-Wolwowicz


Data publikacji: 2012-04-05
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data ostatniej modyfikacji 2012-04-05
Osoba modyfikująca Elżbieta Gil

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS