Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 11 lutego 2013r. GKS.6220.18.2012

  • 2013-02-11

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

GKS.6220.18.2012

 

Nowa Dęba, 11 lutego 2013r.OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 05 lutego 2013r. Firma Handlowo-Usługowa Bajor Marcin- Marek Tomasz S.C., ul. ks. H. Łagockiego 119, 39-460 Nowa Dęba przedłożyła uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji demontażu pojazdów na terenie działek o nr ewid. 390/1, 390/2, 391/1, 391/2, 392/1, 392/2 położonych w Nowej Dębie”.
Wobec powyższego zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (m.in. z wnioskiem o wydanie decyzji, pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak:WOOŚ.4240.22.7.2012.KB-3 z dnia 18.01.2013r., pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu znak: PSNZ.4600-11/2012 z dnia 09.01.2013r., z treścią raportu wraz z uzupełnieniami) oraz o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 11 lutego 2013r. do 04 marca 2013r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba przy ul. Rzeszowskiej 3, w Referacie Spraw Komunalnych i Społecznych pok. nr 216 II piętro w godzinach pracy Urzędu tj. w pn., śr., czw., pt. od 7³° - 15³°, wt. od 8³° - 16³°. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Deba przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.Burmistrz
Wiesław Ordon


Data publikacji: 2013-02-11
Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Rozenbajgier
Data ostatniej modyfikacji 2013-02-11
Osoba modyfikująca Ewa Rozenbajgier

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS