Komunikaty i ogłoszenia

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego GPN 6733.1.1.2013

  • 2013-02-11

Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Dęba


GPN 6733.1.1.2013                                                                       Nowa Dęba, 11 lutego 2013 r.


                                                                   OBWIESZCZENIE


       Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami) i art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jednolity tekst (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ) 

                                                                    z a w i a d a m i a m

że w dniu 05.02.2013r. na wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu ul. K.K.Baczyńskiego 3, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. gazociąg średniego podwyższonego ciśnienia DN 150 PN 1,6 MPa na działkach nr ewid. 1291, 14/167, 1290,14/107 w Chmielowie , gmina Nowa Dęba.

W terminie 14 dni od daty obwieszczenia można w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3, pok. nr 111 I piętro zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi Wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.                                                                                                                            Z up.Burmistrza
                                                                                                                            mgr inż.Barbara Duda

                                                                                                                            Kierownik ReferatuData publikacji: 2013-02-11
Osoba udostępniająca na stronie: Barbara Duda
Data ostatniej modyfikacji 2013-02-11
Osoba modyfikująca Barbara Duda

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS