Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 25 stycznia 2013r. GKS.6220.16.2012

  • 2013-01-25

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

GKS.6220.16.2012

 Nowa Dęba, 25 stycznia 2013r.

 


OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z wnioskiem Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu ul. K.K. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia DN 150 PN 1,6 MPa na odcinku od projektowanej stacji red-pom I° Q = 4000 m3/h do stacji red-pom Q = 3150 m3/h dla Pilkington Automotive w m. Chmielów” podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 stycznia 2013r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia DN 150 PN 1,6 MPa na odcinku od projektowanej stacji red-pom I° Q = 4000 m3/h do stacji red-pom Q = 3150 m3/h dla Pilkington Automotive w m. Chmielów”.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba znak:GKS.6220.16.2012 została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie pod numerem 17/2013.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z: opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu z dnia 10.12.2012r. znak: PSNZ.465-34/2012 i opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 12.12.2012r. znak:WOOŚ.4240.22.24.2012.JG-14 oraz postanowieniem z dnia 27 grudnia 2012r. znak:GKS.6220.16.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba można zapoznać się w Referacie Spraw Komunalnych i Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, przy ul. Rzeszowskiej 3 - pok. nr 216 II piętro w godzinach pracy Urzędu tj. w pn., śr., czw., pt. od 7³° - 15³°, wt. od 8³° - 16³°.

Burmistrz
Wiesław Ordon


Data publikacji: 2013-01-25
Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Rozenbajgier
Data ostatniej modyfikacji 2013-01-28
Osoba modyfikująca Ewa Rozenbajgier

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS