Przetargi

Informacja o przetargach

Pełna informacja o przetargach

TUTAJ

Rostrzygnięcie postepowania.

Dożywianie prowadzone przez MGOPS w Nowej Dębie na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba

Dożywianie prowadzone przez MGOPS w Nowej Dębie na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba

Nowa Dęba: Dożywianie prowadzone przez MGOPS w Nowej Dębie na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba.
Numer ogłoszenia: 243485 - 2012; data zamieszczenia: 19.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Mikołaja Reja 3, 39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie, tel. 015 8463494, 8463493, faks 015 8463494.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowadeba.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie prowadzone przez MGOPS w Nowej Dębie na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostawa i wydanie jednego jednodaniowego gorącego posiłku dziennie zgodnie z zestawieniem 15-to dniowym (stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ) dla uczniów i osób w gminie Nowa Dęba w ilości 452 -502 dzieci plus około 80 dzieci/osób dokonujących zakupu posiłków we własnym zakresie. Szczegółowy zakres zadania znajduje się w pkt III SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) do dnia 07.12.2012 r. do godz. 08:00 2. Wadium może być wnoszone w formie dopuszczonej ustawą prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku wpłaty wadium w formie przelewu należy wpłacić wadium na konto Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, nr konta : Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o. Nowa Dęba 82 9434 1083 2003 1300 0446 0006. 4. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 5. Złożone poręcznie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art.46 ust.5 ustawy prawo zamówień publicznych tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana : 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, (jeżeli SIWZ przewiduje wymóg wniesienia zabezpieczenia, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w art.46 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ - Decyzji Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego zatwierdzającej dany podmiot (nazwa, adres, miejsce) do celów prowadzenia działalności w zakresie : - przygotowywania potraw od surowca do gotowej potrawy, - przygotowywanie i dostarczanie żywności do odbiorców zewnętrznych (catering).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenia o miejscu przygotowywania posiłków oraz o środkach transportu jakimi będą dowożone posiłki - załącznik nr 4 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kopia wpłaty wadium

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.nowadeba.pl/przetargi/przetargi/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 39-460 Nowa Dęba, ul. M.Reja 3 fax: (0 - 15) 846 - 34 - 94, e-mail: mgops@nowadeba.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2012 godzina 08:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 39-460 Nowa Dęba, ul. Reja 3 w Sekretariacie Ośrodka (I piętro) pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie                                                                                                                                            Kierownik MGOPS
                                                                                                                                               w Nowej Dębie
                                                                                                                                              Leszek Mirowski

Rostrzygnięcie postepowania.

Transport osobowy pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie 2013 roku.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

(...)

Transport osobowy pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie 2013 roku

Nowa Dęba: Transport osobowy pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie 2013 roku
Numer ogłoszenia: 243421 - 2012; data zamieszczenia: 19.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Mikołaja Reja 3, 39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie, tel. 015 8463494, 8463493, faks 015 8463494.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowadeba.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Transport osobowy pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie 2013 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Transport osobowy (1-3 osoby jednorazowo) na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 14:30. Transport odbywa się na podstawie zlecenia i karty drogowej. W tym czasie pojazd z kierowcą pozostaje cały czas do dyspozycji Zamawiającego. 2.Łączny przewidywany przebieg kilometrów zamówienia wynosi około 12 000km - 15 000km rocznie. Podana liczba kilometrów jest liczbą szacunkową, a faktyczna liczba przejechanych kilometrów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. 3.Wykonawca zobowiązuje się do : ubezpieczenia przewożonych osób, zapewnienia przewożonym osobom odpowiednich warunków, jakie ze względu na rodzaj transportu uważa się za niezbędne, zapewnienia bezpiecznego i niezbędnego taboru do przewozu wszystkich przewożonych osób, zapewnienia miejsc siedzących przewożonym osobom. 4.Usługi muszą zawierać całość kosztów związanych z realizacją zadania..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.nowadeba.pl/przetargi/przetargi/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 39-460 Nowa Dęba, ul. M.Reja 3 fax: (0 - 15) 846 - 34 - 94, e-mail: mgops@nowadeba.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2012 godzina 08:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 39-460 Nowa Dęba, ul. Reja 3 w Sekretariacie Ośrodka (I piętro) pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                                                                      Kierownik MGOPS
                                                                                                                                         w Nowej Dębie
                                                                                                                                        Leszek Mirowski

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Sprzedaż z dowozem węgla dla klientów MGOPS w miejsce ich zamieszkania na terenie miasta i gminy Nowa Dęba na sezon grzewczy 2012/2013.

Ogłoszenie o przetargu na węgiel 2012/2013

Nowa Dęba: Sprzedaż z dowozem węgla dla klientów MGOPS w miejsce ich zamieszkania na terenie miasta i gminy Nowa Dęba na sezon grzewczy 2012/2013
Numer ogłoszenia: 217999 - 2012; data zamieszczenia: 12.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Mikołaja Reja 3, 39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie, tel. 015 8463494, 8463493, faks 015 8463494.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowadeba.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż z dowozem węgla dla klientów MGOPS w miejsce ich zamieszkania na terenie miasta i gminy Nowa Dęba na sezon grzewczy 2012/2013.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Sprzedaż i dowóz ok. 80 ton węgla dla podopiecznych w miejsce ich zamieszkania w Mieście i Gminie Nowa Dęba. Dowóz odbywał się będzie sukcesywnie do indywidualnych odbiorców na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba (np. 1tona, 1/2 tony), na podstawie bieżących zleceń tzn.: MGOPS zleca dowóz dla danej osoby wskazując adres, wykonawca dowozi węgiel do wskazanego odbiorcy. Węgiel dowożony jest we wskazane miejsce uzgodnione z odbiorcą, a w przypadku braku takiego uzgodnienia, w miejsce uzgodnione z MGOPS. Łączna wielkość zamówień w miesiącach: listopad, grudzień 2012r., oraz styczeń, luty i marzec 2013r. wyniesie ok. 80 ton . 2. Wymagania dotyczące zadania: przedmiotem zamówienia jest węgiel kamienny opałowy orzech o kaloryczności co najmniej 28 000kJ/KG 3. Zastrzega się zmniejszenie ilości zamówienia od podanej w pkt III. 1.SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 20% pełnej wartości zadania.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.24.20.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ b) oświadczenie wg załącznika nr 2 do niniejszej SIWZ c) oświadczenie wg załącznika nr 3 do niniejszej SIWZ
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.nowadeba.pl/przetargi/przetargi/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 39-460 Nowa Dęba, ul. M. Reja 3..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.10.2012 godzina 08:05, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 39-460 Nowa Dęba, ul. Reja 3 w Sekretariacie Ośrodka (I piętro).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Kierownik MGOPS
w Nowej Dębie
Leszek Mirowski

Transport osobowy pracowników MGOPS na 2012 r.

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Nowa Dęba: Transport osobowy pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie oraz uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Dębie w 2012 roku...
Numer ogłoszenia: 428766 - 2011; data zamieszczenia: 16.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Mikołaja Reja 3, 39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie, tel. 015 8463494, 8463493, faks 015 8463494.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Transport osobowy pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie oraz uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Dębie w 2012 roku....

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Transport osobowy pracowników MGOPS (1-3 osoby jednorazowo) na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 14:00. Transport odbywa się na podstawie zlecenia i karty drogowej. 2.Dowóz uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Dębie ul. Kościuszki 110 z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba na godzinę 8:00 w dni robocze transportem osobowym o liczbie minimum 15 miejsc siedzących dla pasażerów. Odwóz uczestników transportem osobowym o liczbie minimum 15 miejsc siedzących dla pasażerów do miejsca zamieszkania - wyjazd spod Środowiskowego Domu Samopomocy o godzinie 14:00. Przewidywana trasa przejazdu: Nowa Dęba, Alfredówka, Buda Stalowska, Jadachy, Chmielów, Cygany, Rozalin, Tarnowska Wola, Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Dębie. Trasa przejazdu może ulegać zmianie i modyfikacji. 3.Okazjonalne wyjazdy całodniowe z uczestnikami zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w tym w dni wolne od pracy (do 6 razy w roku) transportem osobowym o liczbie minimum 14 miejsc siedzących dla pasażerów. 4.Dowóz uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Dębie ul. Kościuszki 110 z terenu Gminy Majdan Królewski na godzinę 8:00 w dni robocze transportem osobowym o liczbie minimum 11 miejsc siedzących dla pasażerów. Odwóz uczestników transportem osobowym o liczbie minimum 11 miejsc siedzących dla pasażerów do miejsca zamieszkania - wyjazd spod Środowiskowego Domu Samopomocy o godzinie 14:00. Przewidywana trasa przejazdu: Nowa Dęba, Brzostowa Góra, Wola Rusinowska, Majdan Królewski, Huta Komorowska, Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Dębie. Trasa przejazdu może ulegać zmianie i modyfikacji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - załącznik nr 1a lub/oraz załącznik nr 1b lub/oraz załącznik 1c do SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - załącznik nr 1a lub/oraz załącznik nr 1b lub/oraz załącznik 1c do SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - załącznik nr 1a lub/oraz załącznik nr 1b lub/oraz załącznik 1c do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - załącznik nr 1a lub/oraz załącznik nr 1b lub/oraz załącznik 1c do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - załącznik nr 1a lub/oraz załącznik nr 1b lub/oraz załącznik 1c do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowadeba.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. M.Reja 3, 39-460 Nowa Dęba..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.12.2011 godzina 08:00, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. M.Reja 3, 39-460 Nowa Dęba, Sekretariat Ośrodka (I piętro) pokój nr 1..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 
 
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: dotyczy MGOPS : Miasto i Gmina Nowa Dęba.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Transport pracowników (1-3 os.) MGOPS w dni robocze na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w godz.8:00 do 14:00.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.01.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: dotyczy ŚDS : Miasto i Gmina Nowa Dęba.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dowóz i odwóz uczestników ŚDS (15 osób) z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba w dni robocze od 3 do 5 razy w tygodniu. 2. Okazjonalne wyjazdy całodniowe z uczestnikami zajęć w ŚDS Nowa Dęba..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.01.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: dotyczy ŚDS : Gmina Majdan Królewski.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dowóz i odwóz uczestników ŚDS (15 osób) z terenu Gminy Majdan Królewski w dni robocze od 3 do 5 razy w tygodniu..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.01.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
Kierownik MGOPS
w Nowej Dębie
Leszek Mirowski
 


======================================================================

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Nowa Dęba: Transport osobowy pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie oraz uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Dębie w 2012 roku..
Numer ogłoszenia: 320103 - 2011; data zamieszczenia: 06.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Mikołaja Reja 3, 39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie, tel. 015 8463494, 8463493, faks 015 8463494.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Transport osobowy pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie oraz uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Dębie w 2012 roku...

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dowóz uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Dębie ul. Kościuszki 110 z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba na godzinę 8:00 we wszystkie dni robocze transportem osobowym o liczbie minimum 15 miejsc siedzących dla pasażerów. Odwóz uczestników transportem osobowym o liczbie minimum 15 miejsc siedzących dla pasażerów do miejsca zamieszkania - wyjazd spod Środowiskowego Domu Samopomocy o godzinie 14:00. Przewidywana trasa przejazdu: Nowa Dęba, Alfredówka, Buda Stalowska, Jadachy, Chmielów, Cygany, Rozalin, Tarnowska Wola, Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Dębie. Trasa przejazdu może ulegać zmianie i modyfikacji. 2.Transport osobowy (1-3 osoby jednorazowo) na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 14:00. Transport odbywa się na podstawie zlecenia i karty drogowej. 3.Okazjonalne wyjazdy całodniowe z uczestnikami zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w tym w dni wolne od pracy (do 6 razy w roku) transportem osobowym o liczbie minimum 14 miejsc siedzących dla pasażerów. 4.Dowóz uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Dębie ul. Kościuszki 110 z terenu Gminy Majdan Królewski na godzinę 8:00 we wszystkie dni robocze transportem osobowym o liczbie minimum 11 miejsc siedzących dla pasażerów. Odwóz uczestników transportem osobowym o liczbie minimum 11 miejsc siedzących dla pasażerów do miejsca zamieszkania - wyjazd spod Środowiskowego Domu Samopomocy o godzinie 14:00. Przewidywana trasa przejazdu: Nowa Dęba, Brzostowa Góra, Wola Rusinowska, Majdan Królewski, Huta Komorowska, Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Dębie. Trasa przejazdu może ulegać zmianie i modyfikacji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - załącznik nr 1a lub/oraz załącznik nr 1b do SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - załącznik nr 1a lub/oraz załącznik nr 1b do SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - załącznik nr 1a lub/oraz załącznik nr 1b do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - załącznik nr 1a lub/oraz załącznik nr 1b do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - załącznik nr 1a lub/oraz załącznik nr 1b do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowadeba.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. M.Reja 3, 39-460 Nowa Dęba.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2011 godzina 08:00, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. M.Reja 3, 39-460 Nowa Dęba, Sekretariat Ośrodka (I piętro) pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Miasto i Gmina Nowa Dęba.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dowóz i odwóz uczestników ŚDS (15 osób) z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba 2. Transport pracowników (1-3 os.) MGOPS na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w godz.8:00 do 14:00 3. Okazjonalne wyjazdy całodniowe z uczestnikami zajęć w ŚDS Nowa Dęba.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.01.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Gmina Majdan Królewski.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przywóz i odwóz uczestników ŚDS (11 osób) z terenu Gminy Majdan Królewski.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.01.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

                                                                                                            Kierownik MGOPS
                                                                                                              w Nowej Dębie  
                                                                                                            Leszek Mirowski

========================================================================

           Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Transport osobowy pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie oraz uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Dębie w 2012 rok”  zostało unieważnione na podstawie art.93, ust.1 pkt 4, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

           Kwota jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi 1,90zł. brutto za 1 kilometr.

 

                                                                                                                     Kierownik MGOPS

                                                                                                                     w Nowej Dębie

                                                                                                                     Leszek Mirowski    


 

=================================================================================

Nowa Dęba: Transport osobowy pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie oraz uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Dębie w 2012 roku.
Numer ogłoszenia: 394914 - 2011; data zamieszczenia: 24.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Mikołaja Reja 3, 39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie, tel. 015 8463494, 8463493, faks 015 8463494.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Transport osobowy pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie oraz uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Dębie w 2012 roku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dowóz uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Dębie ul. Kościuszki 110 z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba na godzinę 8:00 we wszystkie dni robocze transportem osobowym o liczbie minimum 15 miejsc siedzących dla pasażerów. Odwóz uczestników transportem osobowym o liczbie minimum 15 miejsc siedzących dla pasażerów do miejsca zamieszkania - wyjazd spod Środowiskowego Domu Samopomocy o godzinie 14:00. Przewidywana trasa przejazdu: Nowa Dęba, Alfredówka, Buda Stalowska, Jadachy, Chmielów, Cygany, Rozalin, Tarnowska Wola, Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Dębie. 2.Dowóz uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Dębie ul. Kościuszki 110 z terenu Gminy Majdan Królewski na godzinę 8:00 we wszystkie dni robocze transportem osobowym o liczbie minimum 11 miejsc siedzących dla pasażerów. Odwóz uczestników transportem osobowym o liczbie minimum 11 miejsc siedzących dla pasażerów do miejsca zamieszkania - wyjazd spod Środowiskowego Domu Samopomocy o godzinie 14:00. Przewidywana trasa przejazdu: Nowa Dęba, Brzostowa Góra, Wola Rusinowska, Majdan Królewski, Huta Komorowska, Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Dębie. 3.Okazjonalne wyjazdy całodniowe z uczestnikami zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w tym w dni wolne od pracy (do 6 razy w roku) transportem osobowym o liczbie minimum 14 miejsc siedzących dla pasażerów. 4.Transport osobowy (1-3 osoby jednorazowo) na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 14:00. Transport odbywa się podstawie zlecenia i karty drogowej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 000zł (słownie: jeden tysiąc złotych) do dnia 06.12.2011 r. do godz. 08:00 2. Wadium może być wnoszone w formie dopuszczonej ustawą prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku wpłaty wadium w formie przelewu należy wpłacić wadium na konto Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, nr konta : Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o.Nowa Dęba 82 9434 1083 2003 1300 0446 0006 lub w kasie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, ul.M.Reja 3, pokój nr 1 4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach - dokument wadium należy złożyć w kasie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, ul.M.Reja 3, pokój nr 1. 5. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 6. Złożone poręcznie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art.46 ust.5 ustawy prawo zamówień publicznych tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana : 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, (jeżeli SIWZ przewiduje wymóg wniesienia zabezpieczenia, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w art.46 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowadeba.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. M.Reja 3, 39-460 Nowa Dęba.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2011 godzina 08:00, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. M.Reja 3, 39-460 Nowa Dęba, Sekretariat Ośrodka (I piętro) pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                            

                                                                                                                                  Kierownik MGOPS

                                                                                                                                     w Nowej Dębie

                                                                                                                                   Leszek Mirowski

Ogłoszenie o dożywianu prowadzonym przez MGOPS w Nowej Dębie

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 376826-2011 z dnia 2011-11-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowa Dęba
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostawa i wydanie jednego jednodaniowego gorącego posiłku dziennie zgodnie z zestawieniem 15-to dniowym dla uczniów i osób w gminie Nowa Dęba. Zakres zamówienia obejmuje około 454 osoby dziennie w...
Termin składania ofert: 2011-12-05


Nowa Dęba: Dożywianie prowadzone przez MGOPS w Nowej Dębie na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba.
Numer ogłoszenia: 423770 - 2011; data zamieszczenia: 13.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 376826 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mikołaja Reja 3, 39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie, tel. 015 8463494, 8463493, faks 015 8463494.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie prowadzone przez MGOPS w Nowej Dębie na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostawa i wydanie jednego jednodaniowego gorącego posiłku dziennie zgodnie z zestawieniem 15-to dniowym dla uczniów i osób w gminie Nowa Dęba. Zakres zamówienia obejmuje około 454 osoby dziennie w 12 placówkach na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Restauracja Dębianka s.c. Lubica Tęcza, Krzysztof Tęcza, ul;. Ks. H. Łagockiego 64, 39-460 Nowa Dęba, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 380000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 356400,00
 • Oferta z najniższą ceną: 356400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 374220,00
 • Waluta: PLN.

Kierownik MGOPS

                                                                                                                                 w Nowej Dębie

                                                                                                                               Leszek Mirowski


================================================================================

Nowa Dęba: Dożywianie prowadzone przez MGOPS w Nowej Dębie na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba
Numer ogłoszenia: 376826 - 2011; data zamieszczenia: 14.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Mikołaja Reja 3, 39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie, tel. 015 8463494, 8463493, faks 015 8463494.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie prowadzone przez MGOPS w Nowej Dębie na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostawa i wydanie jednego jednodaniowego gorącego posiłku dziennie zgodnie z zestawieniem 15-to dniowym dla uczniów i osób w gminie Nowa Dęba. Zakres zamówienia obejmuje około 454 osoby dziennie w 12 placówkach na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 
 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 4 000zł (słownie: cztery tysiące złotych) do dnia 05.12.2011 r. do godz. 08:00 2. Wadium może być wnoszone w formie dopuszczonej ustawą prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku wpłaty wadium w formie przelewu należy wpłacić wadium na konto Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, nr konta : Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o.Nowa Dęba 82 9434 1083 2003 1300 0446 0006 lub w kasie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, ul.M.Reja 3, pokój nr 1 4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach - dokument wadium należy złożyć w kasie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, ul.M.Reja 3, pokój nr 1. 5. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 6. Złożone poręcznie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art.46 ust.5 ustawy prawo zamówień publicznych tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana : 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, (jeżeli SIWZ przewiduje wymóg wniesienia zabezpieczenia, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w art.46 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę : - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ - Decyzji Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego zatwierdzającej dany podmiot (nazwa, adres, miejsce) do celów prowadzenia działalności w zakresie : - przygotowywania potraw od surowca do gotowej potrawy, - przygotowywanie i dostarczanie żywności do odbiorców zewnętrznych (catering).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Decyzja Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego zatwierdzającej dany podmiot (nazwa, adres, miejsce) do celów prowadzenia działalności w zakresie : - przygotowywania potraw od surowca do gotowej potrawy, - przygotowywanie i dostarczanie żywności do odbiorców zewnętrznych (catering). 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 1,2,3,4 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kopii wpłaty wadium.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowadeba.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 39-460 Nowa Dęba, ul. M.Reja 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2011 godzina 08:00, miejsce: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 39-460 Nowa Dęba, ul. Reja 3, Sekretariat Ośrodka (I piętro) pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                                          Kierownik MGOPS

                                                                                                                            w Nowej Dębie

                                                                                                                           Leszek Mirowski

Ogłoszenie o przetargu na węgiel 2011/2012

Nowa Dęba: Sprzedaż z dowozem węgla dla klientów MGOPS w miejsce ich zamieszkania na terenie miasta i gminy Nowa Dęba na sezon grzewczy 2011/2012.
Numer ogłoszenia: 368904 - 2011; data zamieszczenia: 08.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 333142 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mikołaja Reja 3, 39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie, tel. 015 8463494, 8463493, faks 015 8463494.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż z dowozem węgla dla klientów MGOPS w miejsce ich zamieszkania na terenie miasta i gminy Nowa Dęba na sezon grzewczy 2011/2012..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sprzedaż i dowóz 80 ton (±20%) węgla dla podopiecznych w miejsce ich zamieszkania w Mieście i Gminie Nowa Dęba. Dowóz odbywał się będzie sukcesywnie do indywidualnych odbiorców na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba (np. 1tona, 1/2 tony), na podstawie bieżących zleceń tzn.: MGOPS zleca dowóz dla danej osoby wskazując adres, wykonawca dowozi węgiel do wskazanego odbiorcy. Węgiel dowożony jest we wskazane miejsce uzgodnione z odbiorcą, a w przypadku braku takiego uzgodnienia, w miejsce uzgodnione z MGOPS. Łączna wielkość zamówień w miesiącach: listopad, grudzień 2011r., oraz styczeń, luty i marzec 2012r. wyniesie 80 ton (± 20%).Przedmiotem zamówienia jest węgiel kamienny opałowy orzech o kaloryczności co najmniej 28 000kJ/KG kod CPV : 09.24.20.00-7..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.24.20.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- Usługi Transportowe, Mirosław Trawiński, Krzątka 379, 36-110 Majdan Królewski, kraj/woj. podkarpackie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58146,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
- Cena wybranej oferty: 58146,00
- Oferta z najniższą ceną: 58146,00 / Oferta z najwyższą ceną: 59317,00
- Waluta: PLN.

                                                                                                                                             Kierownik MGOPS
                                                                                                                                                 w Nowej Dębie
                                                                                                                                                Leszek Mirowski
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         =================================================================================

Nowa Dęba: Sprzedaż z dowozem węgla dla klientów MGOPS w miejsce ich zamieszkania na terenie miasta i gminy Nowa Dęba na sezon grzewczy 2011/2012
Numer ogłoszenia: 333142 - 2011; data zamieszczenia: 13.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Mikołaja Reja 3, 39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie, tel. 015 8463494, 8463493, faks 015 8463494.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż z dowozem węgla dla klientów MGOPS w miejsce ich zamieszkania na terenie miasta i gminy Nowa Dęba na sezon grzewczy 2011/2012.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzedaż i dowóz 80 ton (±20%) węgla dla podopiecznych w miejsce ich zamieszkania w Mieście i Gminie Nowa Dęba. Dowóz odbywał się będzie sukcesywnie do indywidualnych odbiorców na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba (np. 1tona, 1/2 tony), na podstawie bieżących zleceń tzn.: MGOPS zleca dowóz dla danej osoby wskazując adres, wykonawca dowozi węgiel do wskazanego odbiorcy. Węgiel dowożony jest we wskazane miejsce uzgodnione z odbiorcą, a w przypadku braku takiego uzgodnienia, w miejsce uzgodnione z MGOPS. Łączna wielkość zamówień w miesiącach: listopad, grudzień 2011r., oraz styczeń, luty i marzec 2012r. wyniesie 80 ton (± 20%).Przedmiotem zamówienia jest węgiel kamienny opałowy orzech o kaloryczności co najmniej 28 000kJ/KG kod CPV : 09.24.20.00-7.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.24.20.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące oświadczenia : a) formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ b) oświadczenie wg załącznika nr 2 do niniejszej SIWZ c) oświadczenie wg załącznika nr 3 do niniejszej SIWZ
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowadeba.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 39-460 Nowa Dęba, ul. M. Reja 3. tel/fax: (0 - 15) 846 - 34 - 94 E-mail: mgnowade@rzeszow.uw.gov.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2011 godzina 08:00, miejsce: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 39-460 Nowa Dęba, ul. M. Reja 3..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                                                                                 Kierownik MGOPS
                                                                                                                                                    w Nowej Dębie
                                                                                                                                                   Leszek Mirowski                   

Dożywiania prowadzone przez MGOPS

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie
39-460 Nowa Dęba,
woj. podkarpackie,
ul. M.Reja 3,
tel. 0 15 846 34 94, 0-15 846 34 93, fax. 0 15 846 34 94

Informuje o wyniku postępowania na realizację zadania

„Dożywianie prowadzone przez MGOPS
w Nowej Dębie na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba”


Nie dopuszczono składania ofert częściowych i wariantowych

Nazwa wygrywającego:

Restauracja „Dębianka”
Lubica Tęcza, Krzysztof Tęcza s.c.
ul. Ks. Łagockiego 64
39 – 460 Nowa Dęba


Ofert złożonych: 1
Ofert odrzuconych: 0

Cena oferowana: 4,10 zł (cztery złotych 10/100) brutto za jeden posiłekOtwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego
dnia 02.12.2010, o godz. 0810                                                                                                             
Kierownik MGOPS
                                                                                                                 w Nowej Dębie
                                                                                                                Leszek Mirowski


==============================================================================

Nowa Dęba: Dożywianie prowadzone przez MGOPS w Nowej Dębie na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba

Numer ogłoszenia: 378780 - 2010; data zamieszczenia: 23.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Mikołaja Reja 3, 39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie, tel. 015 8463494, 8463493, faks 015 8463494.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dożywianie prowadzone przez MGOPS w Nowej Dębie na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostawa i wydanie jednego jednodaniowego gorącego posiłku dziennie zgodnie z zestawieniem 15-to dniowym dla uczniów i osób w gminie Nowa Dęba. Zakres zamówienia obejmuje około 484 osoby dziennie w 12 placówkach na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
55.52.40.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 4 000zł (słownie: cztery tysiące złotych) do dnia 02.12.2010 r. do godz. 08:00 Wadium należy wpłacić przelewem na konto Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, nr konta : Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o.Nowa Dęba 82 9434 1083 2003 1300 0446 0006 lub w kasie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, ul.M.Reja 3, pokój nr 1

III.2) ZALICZKI


• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

•III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o a. Zaświadczenie z właściwego organu rejestrowego, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (określające formę prawną lub status prawny, miejsce rejestracji oraz siedzibę, itp.). W przypadku Oferenta będącego spółką cywilną obowiązuje załączenie umowy spółki; Zaświadczenie ma określać przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) : przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering). b. Decyzję Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego zatwierdzającą dany podmiot (nazwa, adres, miejsce) do celów prowadzenia działalności w zakresie : - przygotowywania potraw od surowca do gotowej potrawy, - przygotowywanie i dostarczanie żywności do odbiorców zewnętrznych (catering).

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ

• III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

• koncesję, zezwolenie lub licencję
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2,3,5,6 i 7 do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów, w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu (zamawiający ma prawo żądać do wglądu oryginały dokumentów) : a. Zaświadczenie z właściwego organu rejestrowego, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (określające formę prawną lub status prawny, miejsce rejestracji oraz siedzibę, itp.). W przypadku Oferenta będącego spółką cywilną obowiązuje załączenie umowy spółki; Zaświadczenie ma określać przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) : przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) b. Decyzję Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego zatwierdzającą dany podmiot (nazwa, adres, miejsce) do celów prowadzenia działalności w zakresie : - przygotowywania potraw od surowca do gotowej potrawy, - przygotowywanie i dostarczanie żywności do odbiorców zewnętrznych (catering). c. Oświadczenie (załącznik nr 5), o prowadzeniu (bądź nie prowadzeniu) w okresie ostatnich 3 lat tj. 01.11.2007 - 31.10.2010r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, działalności polegającej na prowadzeniu żywienia w postaci dostarczania - dowozu gorącego posiłku dla dzieci w szkołach i placówkach w formie cateringu zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o posiadanie właściwych zezwoleń, pozwoleń i decyzji wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających (przez Szkoły i placówki w których prowadzony był catering) , że dostawy lub usługi te zostały wykonane i świadczone należycie; d. Oświadczenie (załącznik nr 6), o wartości świadczonych usług cateringowych w formie dostarczenia - dowozu gorącego posiłku w szkołach w ostatnich 12 miesiącach tj. w okresie od 01.11.2009r. do 31.10.2010r. e. Oświadczenie (załącznik nr 7), o liczbie szkół do których oferent dostarczał - dowoził posiłki w formie cateringu - gorący posiłek w ostatnich 12 miesiącach tj. w okresie od 01.11.2009r. do 30.10.2010r 3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kopii wpłaty wadium.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia
: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie
:
• 1 - Cena - 80
• 2 - liczba miesięcy świadczonych usług cateringowych z ostatnich 3 lat - 10
• 3 - wartość usługi cateringowej w ostatnich 12 miesiącach - 5
• 4 - liczba szkół do których oferent dostarczał posiłki-catering 12 miesięcy - 5

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna
: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowadeba.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 39-460 Nowa Dęba, ul. M.Reja 3 Fax: (0 - 15) 846 - 34 - 94 E-mail: mgnowade@rzeszow.uw.gov.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2010 godzina 08:00, miejsce: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 39-460 Nowa Dęba, ul. M.Reja 3, I piętro, pokój nr 1 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach
: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


                                                                                                                                Kierownik MGOPS
                                                                                                                                   w Nowej Dębie
                                                                                                                                  Leszek Mirowski

Transport osobowy.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie
39-460 Nowa Dęba,
woj. podkarpackie,
ul. M.Reja 3,
tel. 0 15 846 34 94, 0-15 846 34 93, fax. 0 15 846 34 94

Informuje o wyniku postępowania na realizację zadania :
„Transport osobowy pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie oraz uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Dębie w roku 2011.”Nie dopuszczono składania ofert częściowych i wariantowych

Nazwa wygrywającego:

Usługi Transportowe
Jan Gurdak
Tarnowska Wola 74a
39-460 Nowa Dęba


Ofert złożonych: 1
Ofert odrzuconych: 0

Cena oferowana: 1,55zł brutto (jeden złotych 55/100) za jeden kilometr.

Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego
dnia 15.11.2010, o godz. 0805                                                                                                                             Kierownik MGOPS
                                                                                                                                 w Nowej Dębie
                                                                                                                                Leszek Mirowski===============================================================================

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

ogłasza przetarg o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro na realizację zadania:

„Transport osobowy pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie oraz uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Dębie w roku 2011”.

I.ZAMAWIAJĄCY :
1) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie ul. M.Reja 3
2) Uprawnieni do kontaktów :
Pan Leszek Mirowski – kierownik Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. M. Reja 3, 39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie, tel/fax 0-15 846-34-94, 846-34-93, 600 153 179, e-mail: mgnowade@rzeszow.uw.gov.pl.
Pani Gabriela Nowak–Wolwowicz - kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy ul.Kościuszki 110, 39-460 Nowa Dęba, tel/fax 0-15 846-53-58;
3) Adres strony internetowej na której została zamieszczona SIWZ: www.nowadeba.pl
(strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba)
3) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
4) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Szczegółowy opis warunków tego zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia.
2. Opis zamówienia :
1) Dowóz i odwóz transportem osobowym o liczbie minimum 14 miejsc siedzących dla pasażerów z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba we wszystkie dni robocze uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Dębie ul. Kościuszki 110. Okazjonalne wyjazdy całodniowe z uczestnikami zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w tym w dni wolne od pracy (kilka razy w roku : 1-9 razy) transportem osobowym o liczbie minimum 14 miejsc siedzących dla pasażerów.
2) Transport osobowy (1-3 osoby jednorazowo) na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w dni robocze.
3) Łączny przewidywany przebieg kilometrów wynosi około 35 000 km - 39 000 km rocznie w tym :
a) transport uczestników zajęć ŚDS około 23 000km - 25 000km
b) transport pracowników MGOPS około 12 000km - 14 000km
Podana liczba kilometrów jest liczbą szacunkową a faktyczna liczba przejechanych
kilometrów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.

III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności stanowiącej przedmiot zamówienia,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,
a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Do przetargu mogą przystąpić wyłącznie ci wykonawcy, którzy otrzymają Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

IV. KRYTERIA OCENY OFERTY
Cena o znaczeniu 100%. Jedynym kryterium oceny ofert będzie wartość oferty brutto.

V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT :
Oferty należy składać w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, 39-460 Nowa Dęba, ul. Reja 3 w Sekretariacie Ośrodka (I piętro)
pokój nr 1 do dnia 15 listopada 2010r. do godz. 8:00
Ofertę stanowi formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ)

VI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT :
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego tj. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, 39-460 Nowa Dęba, ul. Reja 3 w Sekretariacie Ośrodka (I piętro)
pokój nr 1 w dniu 15 listopada 2010r. o godz.8:05

                                                                                                                Kierownik MGOPS
                                                                                                                  w Nowej Dębie
                                                                                                                  Leszek Mirowski

Ogłoszenie o przetargu na węgiel

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 320460-2010 z dnia 2010-10-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowa Dęba
sprzedaż i dowóz 90 ton (±25%) węgla dla podopiecznych w miejsce ich zamieszkania w Mieście i Gminie Nowa Dęba. Dowóz odbywał się będzie sukcesywnie do indywidualnych odbiorców na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba ( np. 1tona, 1/2...
Termin składania ofert: 2010-10-19
________________________________________
Nowa Dęba: sprzedaż z dowozem węgla dla klientów MGOPS w miejsce ich zamieszkania na terenie miasta i gminy Nowa Dęba na sezon grzewczy 2010/2011.
Numer ogłoszenia: 337718 - 2010; data zamieszczenia: 20.10.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 320460 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mikołaja Reja 3, 39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie, tel. 015 8463494, 8463493, faks 015 8463494.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sprzedaż z dowozem węgla dla klientów MGOPS w miejsce ich zamieszkania na terenie miasta i gminy Nowa Dęba na sezon grzewczy 2010/2011..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: sprzedaż i dowóz 90 ton (±25%) węgla dla podopiecznych w miejsce ich zamieszkania w Mieście i Gminie Nowa Dęba. Dowóz odbywał się będzie sukcesywnie do indywidualnych odbiorców na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba ( np. 1tona, 1/2 tony). na podstawie bieżących zleceń tzn.: MGOPS zleca dowóz dla danej osoby wskazując adres, wykonawca dowozi węgiel do wskazanego odbiorcy. Węgiel dowożony jest we wskazane miejsce uzgodnione z odbiorcą, a w przypadku braku takiego uzgodnienia, w miejsce uzgodnione z MGOPS. Łączna wielkość zamówień w miesiącach: listopad, grudzień 2010r. oraz styczeń, luty i marzec 2011r. wyniesie 90 ton (± 25%). przedmiotem zamówienia jest węgiel kamienny opałowy orzech o kaloryczności co najmniej 28 000kJ/KG kod CPV : 09.24.20.00-7..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.24.20.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Firma Handlowo-Usługowa, Wiesław Kosiorowski, 39-460 Nowa Dęba, ul Sarnia 21, 39-460 Nowa Dęba, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 67776,75 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 67776,75
• Oferta z najniższą ceną: 67776,75 / Oferta z najwyższą ceną: 67776,75
• Waluta: PLN.    
                                                                                                                                                 Kierownik  MGOPS
                                                                                                                                                    Leszek Mirowski

Transport osobowy pracowników MGOPS w Nowej Dębie


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie
39-460 Nowa Dęba,
woj. podkarpackie,
ul. M.Reja 3,
tel. 0 15 846 34 94, 0-15 846 34 93, fax. 0 15 846 34 94

Informuje o wyniku postępowania na realizację zadania :
„Transport osobowy pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie oraz uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Dębie w roku 2010.”Nie dopuszczono składania ofert częściowych i wariantowych

Nazwa wygrywającego:

Usługi Transportowe
Jan Gurdak
Tarnowska Wola 74a
39-460 Nowa Dęba


Ofert złożonych: 1
Ofert odrzuconych: 0

Cena oferowana: 1,45zł brutto (jeden złotych 45/100) za jeden kilometr.

Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego
dnia 01.12.2009, o godz. 0820


                                                                                                                    Kierownik MGOPS
                                                                                                                        w Nowej Dębie
                                                                                                                       Leszek Mirowski

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS