Projekt Systemowy 2009

Projekt systemowy

Projekt systemowy pt. „Czas na aktywność w gminie Nowa Dęba”.

Szanowni Państwo;

      Miło mi poinformować, iż w roku bieżącym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje rozpoczętą w lipcu 2008r. realizację projektu systemowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
      Koncepcja wszystkich projektów systemowych polega na dofinansowaniu środkami programu operacyjnego zadań realizowanych przez organy administracji publicznej i jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych. Koszt realizacji tegorocznego przedsięwzięcia wynosi 222 000,00 zł, przy zaangażowaniu środków własnych na poziomie 23 310,00 zł.. Pozostała wartość tj. 198 690,00 zł to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej jaką jest Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.
      Z możliwych do realizacji dwóch typów projektu tj.: rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie, podjęliśmy decyzję o realizacji pierwszego typu, a tym samym realizację usług o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym. Celem naszych działań jest wsparcie mobilności na rynku pracy pozwalające na przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy.
      Dla potrzeb realizacji projektu Kierownik Ośrodka powołał zespół projektowy w składzie:

- Piotr Pastuła – kierownik projektu;
- Bogdan Bańka – sekretarz projektu
- Agnieszka Janiec – specjalista ds. rozliczeń finansowych;

                                                                                                                              Leszek Mirowski
                                                                                                                              Kierownik MGOPS

Projekt systemowy

Projekt systemowy pt. „Czas na aktywność w gminie Nowa Dęba”.

Odbiorcy pomocy.

      W bieżącym roku do projektu mogło przystąpić 30 osób zamieszkujących Miasto i Gminę Nowa Dęba, Osoby, które zostały objęte pomocą w ramach projektu to osoby bezrobotne w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, zagrożone wykluczeniem społecznym z tytułu pozostawania bez pracy.
      W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do projektu przystąpiło 30 osób z czego 27 osób to kobiety, 5 osób z ww. grupy to osoby w wieku 15 – 24 lata.
      Wszystkie z ww. osób zostały objęte kontraktami socjalnymi.
    
                                                                                                                                Piotr Pastuła
                                                                                                                            Kierownik projektu

Projekt systemowy

Projekt systemowy pt. „Czas na aktywność w gminie Nowa Dęba”.

Realizacja projektu;

      Na półmetku realizacji projektu można stwierdzić powiedzieć, iż zrealizowano zaplanowane działania.
Odbiorcy projektu mogli uczestniczyć w części projektu związanej z przygotowaniem ich do uczestnictwa w działaniach związanych z powrotem na rynek pracy.
       Każda z osób przeszła pakiet działań aktywizujących związanych z przygotowaniem Indywidualnych Planów Działania (Indywidualny Plan Działania (IPD) określić można jako pomoc świadczoną osobom poszukującym zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w ramach procesu doradczego, w celu ułatwienia podejmowania konkretnych przedsięwzięć związanych z rozwiązywaniem problemów).
      Na podstawie opracowanych IPD mogliśmy uruchomić realizację szkoleń zawodowych ułatwiających nabycie kwalifikacji i umiejętności pomocnych w podejmowaniu przez uczestników projektu zatrudnienia.

Przykładem takich szkoleń są:

     -szkolenie: operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym;
     -szkolenie: operator koparko ładowarki i koparki jednonaczyniowej;
     -szkolenie: sprzedawca – handlowiec z obsługą kasy fiskalnej i programem do prowadzenia     
       gospodarki magazynowej;

     -szkolenie: księgowość w małej firmie (ogólne zasady księgowości);
     -szkolenie: kierowca autobusu – prawo jazdy kat. D;
     -szkolenie: język migowy I-szego stopnia;

 Aktualnie trwają przygotowania do rozpoczęcia kolejnych szkoleń zawodowych w skład których wejdą:

     -szkolenie: opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci;
     -szkolenie: spawacz metodami TIG i MIG;
     -szkolenie: projektant CAD;
     -szkolenie: architektura krajobrazu i kształtowanie terenów zielonych;
     -szkolenie: prowadzenie małej placówki gastronomicznej;
     -szkolenia komputerowe;

      Każde z działań szkoleniowych poprzedzone jest przeprowadzeniem badań lekarskich sprawdzających możliwość podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie przez każdego z uczestników poszczególnych szkoleń.

                                                                                                                                           Piotr Pastuła
                                                                                                                                      Kierownik projektu

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS