Projekt systemowy 2010 r.

Projekt systemowy "Czas na aktywność w gminie Nowa Dęba"

     

                 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie w bieżącym roku kontynuuje rozpoczętą w lipcu 2008 r. realizację projektu pt. „Czas na aktywność w gminie Nowa Dęba”. Projekt ten w swych założeniach umożliwia m.in. osobom bezrobotnym zdobycie nowych umiejętności, uprawnień i kwalifikacji zawodowych. Bieżący rok jest już trzecim rokiem realizacji tego przedsięwzięcia. O rosnącym zainteresowaniu projektem ze strony osób bezrobotnych świadczy fakt, iż liczba chętnych do udziału w projekcie dwukrotnie przekroczyła limit dostępnych miejsc. Zatem kolejna grupa osób, w b.r. licząca 28 kobiet i 2 mężczyzn, skorzysta z szansy uzyskania pomocy, szczególnie cennej gdyż osoby te mają szansę pomocy samym sobie.
Podobnie jak w ubiegłych latach koncepcja realizacji projektu została podtrzymana. Poprzez spotkania z doradcą zawodowym uczestnicy projektu mogą ujawniać swoje oczekiwania i propozycje dotyczące decyzji, predyspozycji i umiejętności zawodowych jakie chcą rozwijać.
Zatem zgodnie z potrzebami katalog oferowanych szkoleń, podobnie jak w ubiegłym roku, w dużej mierze uwzględnia oczekiwania w tym zakresie. Pojawiły się m.in. szkolenia w zakresie spawalnictwa, sprzedaży, kosmetologii, księgowości, obsługi wózków widłowych czy też florystyki. Ponadto realizowany projekt stwarza możliwość zdobycia umiejętności, które niejednokrotnie pomagają osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy - do tych umiejętności z pewnością można zaliczyć np. uprawnienia do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie kat. B, czy też szkolenia komputerowe.
Tegoroczny budżet projektu wynosi 230 000,00 zł, przy zaangażowaniu środków własnych Ośrodka Pomocy Społecznej na poziomie 24 150,00 zł.. Pozostała wartość tj. 205 850,00 zł to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nad realizacją którego nadzór sprawuje Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.
                                          
                                                                                                                                        Bogdan Bańka
                                                                                                                                     Kierownik projektu


================================================================================

Informacje o realizacji projektu

Rok 2010 jest kolejnym, trzecim już rokiem realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Nowa Dęba”. Jednym z głównych celów podejścia systemowego do zagadnień związanych z finansowaniem działań ułatwiających klientom Ośrodków Pomocy Społecznej jest podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych, jak również zdobycie umiejętności przydatnych w podjęciu zatrudnienia. Jest to znaczące działanie wspomagające zarówno z punktu widzenia wydolności systemu pomocy społecznej, jak również w aspekcie konkretnej pomocy oferowanej poszczególnym osobom.
Stosowane w realizacji projektu rozwiązania są w pełni akceptowane zarówno przez uczestników projektu jak i pracowników socjalnych i postrzegane są jako szansa podejmowania nowych rozwiązań i poszerzania dotychczasowej oferty pomocowej, która w konsekwencji ma sprzyjać pozytywnym zmianom społecznym.
Projekt skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób narażonych na to zjawisko z przyczyn niezawinionych przez siebie. Należy pamiętać, że każdy z nas może znaleźć się w trudnej sytuacji z przyczyn, których przewidzenie jest trudne a nawet niemożliwe. Choroba, utrata pracy, zdarzenie losowe, itp. to potencjalne zagrożenia dotyczące wszystkich. Wykluczenie społeczne jest także postrzegane jako brak lub ograniczenie możliwości korzystania z usług instytucji publicznych i aktywnego uczestnictwa i poruszania się na t.z. rynku pracy, w szczególności dla osób dotkniętych ubóstwem. („Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski”, str. 21.).
Z pewnością można powiedzieć, że jednym z najbardziej skutecznych narzędzi służącym pozytywnym przemianom społecznym jest instrument tzw. aktywnej integracji, na który składają się: aktywizacja zawodowa (np. uczestnictwo w zajęciach integracji społecznej); aktywizacja edukacyjna (np. sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia, zajęć na kursach i szkoleniach, itp.); aktywizacja zdrowotna (np. finansowanie badań lekarskich określających zdolność do wykonywania danego zawodu), aktywizacja społeczna (np. organizacja i finansowanie poradnictwa w zakresie doboru zawodu czy też szkoleń i kursów uzupełniających umożliwiających podjęcie zatrudnienia).
Bezpośrednia praca z osobą korzystającą ze wsparcia w ramach realizacji projektu opiera się o kontrakt socjalny stanowiący pisemną umowę zawartą pomiędzy pracownikiem socjalnym a osobą przystępującą do projektu. Z uczestnictwa w projekcie skorzystało dotychczas dziewięćdziesiąt osób w wieku od 19 do 54 roku życia. Większość uczestników stanowią kobiety. Wynika to z faktu, że to kobiety najczęściej biorą na swoje barki trudny obowiązek zabezpieczenia bytu rodziny w sytuacjach kryzysowych i trudnych i to właśnie kobiety szukając „jakiegoś” rozwiązania zmuszone są zwracać się do instytucji pomocowych prosząc o wsparcie. Jednocześnie kobiety są w gorszej sytuacji na rynku pracy jeżeli chodzi o możliwość znalezienia zatrudnienia. W kontrakcie socjalnym określone są uprawnienia i zobowiązania stron w ramach wspólnie podejmowanych działań, na które składają się ustalenia zawierające m.in. zapisy dotyczące rodzaju szkoleń, kursów, doradztwa czy też form otrzymywanej pomocy rzeczowej lub finansowej. Generalnie ujmując, uzyskana pomoc i otrzymane wsparcie mają służyć przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej przez osobę, która sama nie jest w stanie sobie poradzić. Udział w projekcie jest dobrowolny i zakłada, że osoby przystępujące do uczestnictwa mają dobrą wolę i szczerą chęć dążenia do poprawy swojej sytuacji. Parafrazując można przytoczyć powszechnie znane powiedzenie: „Najważniejsze, aby chciało się chcieć”.

                                                                                                                                         Zespół Projektu:
                                                                                                                              Bogdan Bańka – kierownik,
                                                                                                                Agnieszka Janiec – specjalista ds. rozliczeń,
                                                                                                                               Piotr Pastuła – koordynator.
                                                                                                                            
       

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS