Gospodarka

Zarządzenie w sprawie sprzedaży gruzu pozyskanego w ramach rozbiórki budynku

  • 2008-12-04

Zarządzenie Nr 360/08
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
z dnia 01 grudnia 2008 roku

 

w sprawie sprzedaży gruzu pozyskanego w ramach rozbiórki budynku
kotłowni przy ulicy Krasickiego w Nowej Dębie.


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591),  Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza , co następuje:

§1

1.Zarządza się sprzedaż gruzu pozyskanego w ramach rozbiórki kotłowni przy ulicy Krasickiego w Nowej Dębie dla osób prawnych i fizycznych zwanych dalej Nabywcami.
2. Ustala się maksymalną ilość gruzu 20 m3 do zakupu przez jednego Nabywcę .

 

§2

Ustala się następujący sposób sprzedaży: .
1) ustala się cenę gruzu w wysokości 20,00 złotych brutto za l m3. Nabywca pokrywa koszty załadunku i transportu gruzu we własnym zakresie.
2) ofertę kupna z określeniem ilości gruzu (w m3 ) należy składać na piśmie w Kancelarii. Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3,1 piętro pok. nr 102.
3) wpłaty za zakupiony gruz należy dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3,1 piętro pok. nr 206 przed odbiorem.

 

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. mienia gminnego i melioracji.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

Wiesław Ordon

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS