Usługi

Kategoria
AKTY STANU CYWILNEGO, DOKUMENTY, ZAŚWIADCZENIA
Data publikacji
2009-10-12
Kategoria
Udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
Opis

KARTA USŁUGI NR USC/SO - 16

UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z EWIDENCJI LUDNOŚCI, ZBIORU PESEL ORAZ EWIDENCJI WYDANYCH I UNIEWAŻNIONYCH DOWODÓW OSOBISTYCH
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)
Komórka odpowiedzialna
Referat Spraw Obywatelskich
Osoba właściwa
do załatwienia sprawy
Dorota Puzio - podinspektor ds. ewidencji ludności
I piętro pok. 108, tel. (15) 8462671 wew. 108
Krystyna Kłosowska-Szałaj - inspektor ds. ewidencji ludności i archiwum urzędu - I piętro pok.108, tel. (15)8462671 wew. 108
Sposób załatwienia sprawy
Wniosek o udostępnienie danych składa się osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Wymagane dokumenty
- wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
-dowód dokonania opłaty za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych,
- pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia stosownej opłaty skarbowej w wysokości 17zł w przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika.
Dokumenty do wglądu:
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, na podstawie którego można ustalić tożsamość osoby,
- dokument potwierdzający interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych, np. wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokument potwierdzający zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. umowa, wezwanie do zapłaty, faktura, wyrok sądowy itp.).
Opłaty
Opłata za udostępnienie danych osobowych wynosi 31 zł. Wpłat można dokonać na konto Urzędu Miasta
 Gminy Nowa Dęba lub osobiście w kasie urzędu.
Czas załatwienia sprawy
Do 30 dni
Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji o odmowie udzielenia informacji adresowej wnosi się do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie (35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15) w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba.
Inne informacje
Jeżeli żądanie udostępnienia danych dotyczy zbioru osób, dopuszcza się możliwość załączenia do wniosku wykazu osób, bez konieczności sporządzania odrębnego wniosku dla każdej osoby.
Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.
Formularze do pobrania
Metryczka Urzędu
URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
Konto bankowe: 50943410832003130001010001 BS Tarnobrzeg O/Nowa Dęba
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek - piątek:
7.30 - 15.30, wtorek 8.30 - 16.30
E-mail: gmina@nowadeba.pl
Strona internetowa: www.nowadeba.pl
Osoby odpowiedzialne
Opracowała:
Dorota Puzio, podinspektor ds. ewidencji ludności, 
09 października 2009 r.
Sprawdziła:
Bożena Szczepan, kierownik USC,
09 października 2009 r.
Zatwierdziła:
Elżbieta Gil, sekretarz gminy, 09 października 2009 r.
Aktualizacja:

Krystyna Kłosowska Szałaj, inspektor ds. ewidencji ludności i archiwum urzędu, 7 września 2011 r.

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS