Usługi

Kategoria
ULICE I PLACE
Data publikacji
2007-09-04
Kategoria
WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZLOKALIZOWANIE URZADZEŃ W PASIE DROGOWYM DROGI GMINNEJ
Opis

KARTA USŁUGI NR GKS/UP - 05

WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZLOKALIZOWANIE URZADZEŃ W PASIE DROGOWYM DROGI GMINNEJ
Podstawa prawna
· ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),
 
Komórka odpowiedzialna
Referat Spraw Komunalnych i Społecznych
Osoba właściwa
do załatwienia sprawy
Alicja Rydzik- podinspektor ds. utrzymania urządzeń komunalnych
II piętro, pok. nr 203, tel. 8462671 w. 203
Sposób załatwienia sprawy
Wydanie decyzji.
Wymagane dokumenty
Wniosek, który powinien zawierać: imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym; nr drogi gminnej.
Do wniosku, o którym mowa wyżej należy załączyć:
· kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
· kopię mapy zasadniczej dla danego terenu,
· projekt zagospodarowania działki z określeniem przebiegu urządzeń, które będą lokalizowane w pasie drogowym,
· kopię decyzji o warunkach zabudowy.
Opłaty
· zezwolenie zwolnione od opłaty skarbowej
Czas załatwienia sprawy
Do 30 dni od złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy
W terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
Inne informacje
 
Formularze do pobrania
Metryczka Urzędu
URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
Konto bankowe: 50943410832003130001010001 BS Tarnobrzeg O/Nowa Dęba
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, wtorek 8.30 - 16.30
E-mail: gmina@nowadeba.pl
Strona internetowa: www.nowadeba.pl
Osoby odpowiedzialne
Opracował:
Elżbieta Gil - podinspektor ds. utrzymania urządzeń komunalnych - 19.12.2004r.
Sprawdził:
Ewa Rozenbajgier - Kierownik Referatu GKS - 22.12.2004r.
Zatwierdził:
Wiesław Ordon - Sekretarz Gminy - 29.12.2004r.
Aktualizacja
Alicja Rydzik- podinspektor ds. utrzymania urządzeń komunalnych - 31.12.2009r.

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS