Usługi

Kategoria
ULICE I PLACE
Data publikacji
2007-03-01
Kategoria
WYDANIE DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ
Opis

 

 

KARTA USŁUGI NR GKS/UP - 04

WYDANIE DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ
Podstawa prawna
· ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),
· rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140,poz.1481),
· Uchwała nr LIV/376/06 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 maja 2006r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
Komórka odpowiedzialna
Referat Spraw Komunalnych i Społecznych
Osoba właściwa
do załatwienia sprawy
Alicja Rydzik - podinspektor ds. utrzymania urządzeń komunalnych
II piętro, pok. nr 203, tel. 8462671 w. 203
Sposób załatwienia sprawy
Wydanie decyzji.
Wymagane dokumenty
Wniosek, który powinien zawierać: imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego; cel zajęcia pasa drogowego; lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnie reklamy; planowany okres zajęcia pasa drogowego.
Do wniosku, o którym mowa wyżej należy załączyć :
· szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
· zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy, ogranicza widoczność na drodze lub powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji pojazdów lub pieszych,
· ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informacje o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
· oświadczeni o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,
· projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym
Opłaty
· Opłaty za zezwolenie naliczane są na podstawie Uchwały nr LIV/376/06 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 maja 2006r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i zależne są od powierzchni, celu i okresu zajęcia pasa drogowego.
Czas załatwienia sprawy
Do 30 dni od złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy
W terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
Inne informacje
 
Formularze do pobrania
Metryczka Urzędu
URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
Konto bankowe: 50943410832003130001010001 BS Tarnobrzeg O/Nowa Dęba
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, wtorek 8.30 - 16.30
E-mail: gmina@nowadeba.pl
Strona internetowa: www.nowadeba.pl
Osoby odpowiedzialne
Opracował:
Elżbieta Gil - podinspektor ds. utrzymania urządzeń komunalnych - 19.12.2004r.
Sprawdził:
Ewa Rozenbajgier - Kierownik Referatu GKS - 22.12.2004r.
Zatwierdził:
Wiesław Ordon - Sekretarz Gminy - 29.12.2004r.
Aktualizacja:
Alicja Rydzik - podinspektor ds. utrzymania urządzeń komunalnych - 31.12.2009r.

 

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS