Usługi

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Data publikacji
2007-03-01
Kategoria
WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
Opis

KARTA USŁUGI NR GKS/OŚ - 02

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
Podstawa prawna
- ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn.zm.)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U .Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.)
Komórka odpowiedzialna
Referat Spraw Komunalnych i Społecznych
Osoba właściwa
do załatwienia sprawy
Małgorzata Flis - podinspektor ds. ochrony środowiska
II piętro, pok. nr 216, tel. 8462671 w. 216
Sposób załatwienia sprawy
· zasięgnięcie opinii właściwych organów,
· rozpatrzenie wniosku,
· wydanie decyzji.
Wymagane dokumenty
Wniosek zawierający:
· imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
· określenie rodzaju i miejsca realizacji przedsięwzięcia (oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów oraz jej położenie)
Załączniki:
· poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich
· w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oodziaływać na środowisko (przedsięwzięcia wymienione w §2 w/w rozporządzenia) raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisami w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych sporządzony zgodnie z art.66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 · w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oodziaływać na środowisko (przedsięwzięcia wymienione w §3 w/w rozporządzenia) Kartę informacyjną przedsięwzięcia w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych zawierającą dane, o których mowa  w art.3 ust.1 pkt 5 w/w ustawy.
Opłaty
Opłata skarbowa za decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 205zł.
Zwolnione od opłaty skarbowej są jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego
Czas załatwienia sprawy
W terminie 30 dni od złożenia wniosku. Możliwe  wydlużenie terminu w zwiazku z koniecznością uzyskania opinii i uzgodnień organów opiniujących
Tryb odwoławczy
W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
Inne informacje
· Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją,
· Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii, uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego
Formularze do pobrania
Metryczka Urzędu
URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
Konto bankowe: 50943410832003130001010001 BS Tarnobrzeg O/Nowa Dęba
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, wtorek 8.30 - 16.30
E-mail: gmina@nowadeba.pl
Strona internetowa: www.nowadeba.pl
Osoby odpowiedzialne
Opracował:
Małgorzata Flis - podinspektor ds. ochrony środowiska - 29.09.2005r.
Sprawdził:
Ewa Rozenbajgier - Kierownik Referatu GKS - 30.09.2005r.
Zatwierdził:
Wiesław Ordon - Sekretarz Gminy - 30.09.2005r.
Aktualizacja:
Małgorzata Flis - podinspektor ds. ochrony środowiska - 13.09.2007r. 
Aktualizacja:
Ewa Rozenbajgier - Kierownik Referatu GKS - 31.12.2009r.
Aktualizacja:
Małgorzata Flis - podinspektor ds. ochrony środowiska - 18.06.2012r.

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS