Usługi

Kategoria
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Data publikacji
2007-03-01
Kategoria
DECYZJA O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY DLA LOKALIZACJI INWESTYCJI
Opis

KARTA USŁUGI NR GPN  - 07
 

DECYZJA O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY DLA LOKALIZACJI INWESTYCJI

 
Podstawa prawna Art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 80, poz.717 z 2003 r.z późniejszymi zmianami )
Komórka odpowiedzialna Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
Osoba właściwa
do załatwienia sprawy
Magdalena Stróż ,referent
I piętro, pok. nr 110, tel. 8462671 wew.110
Sposób załatwienia sprawy Wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
Załączniki:
 • 2 egzemplarze mapy zagospodarowania terenu w skali 1:500 lub 1:1000
 • kopia mapy ewidencji gruntów dla terenu objętego wnioskiem i terenów sąsiednich
 • 1 egzemplarz aktualnego wypisu z ewidencji gruntów dla działki objętej inwestycją oraz uproszczone wypisy z ewidencji gruntów dla działek sąsiednich
 • decyzja środowiskowa w przypadku gdy inwestycja jest przedsięwzięciem mogącym zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
 • Opłaty
 • za wydanie decyzji 107 zł
 • za przeniesienie decyzji na innego wnioskodawcę 50 zł Wniosek w celach mieszkaniowych zwolniony z opłat
 • Czas załatwienia sprawy W terminie 2 miesięcy od złożenia wniosku lub dłużej w przypadku sprawy skomplikowanej
  Tryb odwoławczy W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
  Inne informacje  
  Formularze do pobrania Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
  Metryczka Urzędu URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
  Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
  Konto bankowe: 50943410832003130001010001 BS Tarnobrzeg O/Nowa Dęba
  Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, wtorek 8.30 - 16.30
  E-mail: gmina@nowadeba.pl
  Strona internetowa: www.nowadeba.pl
  Osoby odpowiedzialne

  Opracował:
  Barbara Duda, p.o. K-ka Biura, 25 listopada 2004 r.
  Sprawdził:
  Aleksander Mokrzycki, główny specjalista ds. infrastruktury, 29 listopada 2004 r.
  Zatwierdził:
  Wiesław Ordon, sekretarz gminy, 5 grudnia 2004 r.

  Aktualizacja:

  Barbara Duda, p.o. K-ka Biura, 23 października 2007 r.

  Barbara Duda, Kierownik Referatu, 1 marca 2010 r.

  Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

  Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS