Usługi

Kategoria
AKTY STANU CYWILNEGO, DOKUMENTY, ZAŚWIADCZENIA
Data publikacji
2007-03-01
Kategoria
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY
Opis


KARTA USŁUGI NR USC/SO - 15
 

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

 
Podstawa prawna

1. Art.10 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.993 zpóźn. zm.)

Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Obywatelskich
Osoba właściwa
do załatwienia sprawy

Dorota Puzio - podinspektor ds. ewidencji ludności
I piętro, pok. nr 108, tel.8462671 wew.108

Krystyna Kłosowska-Szałaj - inspektor ds. ewidencji ludności i archiwum urzędu I piętro, pok. nr 108, trl. 8462671 wew. 108

Sposób załatwienia sprawy Wydanie zaświadczenia dot. zameldowania na pobyt stały.
Wymagane dokumenty
 • Wypełniony druk "Zgłoszenie pobytu stałego"
  z potwierdzeniem wyrażenia osobistej zgody do zameldowania przez właściciela lub głównego najemcę na właściwym druku bądź innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu mieszkalnego,
 • przedłożenia do wglądu stosownego dokumentu odzwierciedlającego powyższy fakt w postaci aktu notarialnego, decyzji przydziału, umowy cywilno-prawnej, wypisu z księgi wieczystej bądź orzeczenia sądowego,
 • przedłożenia zaświadczenia o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego, tylko w przypadku posiadania zameldowania stałego w innej gminie,
 • dowód osobisty osoby dokonującej zameldowania, jak również dowód osobisty osoby u której następuje zameldowanie,
 • odpis aktu urodzenia
 • Opłaty Czynność zameldowania na pobyt stały nie podlega opłacie skarbowej.
  Czas załatwienia sprawy W dniu stawienia się strony.
  Tryb odwoławczy

  W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji administracyjnej dotyczącej zameldowania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba.

  Inne informacje

  Czynność zameldowania dokonywana jest osobiście, a w przypadku nieobecności przez pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika.

 • za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę
  w miejscu ich wspólnego pobytu,
 • w przypadku jeżeli zgłoszone dane na druku dot. zameldowania na pobyt stały budzą wątpliwości, o dokonaniu zameldowania rozstrzyga właściwy organ gminy wydając stosowną decyzję administracyjną.


 • Zameldowanie na pobyt stały w nowym miejscu powoduje automatyczne wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu stałego.
 • Formularze do pobrania

  Druk "Zgłoszenie pobytu stałego"

  (prosimy o wydruk w formacie A5)

  Metryczka Urzędu URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
  Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
  Konto bankowe: 50943410832003130001010001 BS Tarnobrzeg O/Nowa Dęba
  Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, wtorek 8.30 - 16.30
  E-mail: gmina@nowadeba.pl
  Strona internetowa: www.nowadeba.pl
  Osoby odpowiedzialne

  Opracował:
  Dorota Puzio, podinspektor ds. ewidencji ludności, 25 listopada 2004 r.
  Sprawdził:
  Ryszard Rzemień, z-ca kierownika USC, 25 listopada 2004 r.
  Zatwierdził:
  Wiesław Ordon, sekretarz gminy, 29 listopada 2004 r.

  Aktualizacja:

  Monika Kozak, inspektor ds. dowodów osobistych ,10 stycznia 2013 r. 

  Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

  Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS