Usługi

Kategoria
AKTY STANU CYWILNEGO, DOKUMENTY, ZAŚWIADCZENIA
Data publikacji
2007-03-01
Kategoria
ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE
Opis


KARTA USŁUGI NR USC/SO - 14
 

      ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 
3 MIESIĄCE

 
Podstawa prawna Art.12. ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.993 z późn. zm.) 
Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Obywatelskich
Osoba właściwa
do załatwienia sprawy

Dorota Puzio - podinspektor ds. ewidencji ludności
I piętro, pok. nr 108, tel. (15)8462671 wew.108

Krystyna Kłosowska-Szałaj - inspektor ds. ewidencji lidności
i archiwum urzędu I piętro, pok. nr 108, tel. (15)8462671
wew. 108

Sposób załatwienia sprawy Wydanie zaświadczenia dot. zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy.
Wymagane dokumenty
 • Wypełniony druk "Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 miesiące" wraz z potwierdzeniem uprawnień jak
  w przypadku zameldowania na pobyt stały
 • Dowód osobisty osoby dokonującej zameldowania, jak również dowód osobisty osoby, u której następuje zameldowanie
 • Odpis aktu urodzenia
 • Opłaty Czynność zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy nie podlega opłacie skarbowej.
  Czas załatwienia sprawy W dniu stawienia się strony.
  Tryb odwoławczy W terminie 14-stu dni od daty otrzymania decyzji administracyjnej dotyczącej zameldowania powyżej 3 miesięcy do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba.
  Inne informacje

  Czynność zameldowania dokonywana jest osobiście, a w przypadku nieobecności przez pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika.

 • Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu,
 • W przypadku jeśli zgłoszone dane na druku dot. zameldowania na pobyt czasowy budzą wątpliwości, o dokonaniu zameldowania rozstrzyga właściwy organ gminy wydając stosowną decyzję administracyjną.


 • Zameldowanie na pobyt czasowy w nowym miejscu pobytu powoduje automatyczne wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu czasowego.
 • Formularze do pobrania

  Druk "zgłoszenie pobytu czasowego powyżej 3 miesięcy"

  (prosimy o wydruk w formacie A5)

  Metryczka Urzędu URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
  Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
  Konto bankowe: 50943410832003130001010001 BS Tarnobrzeg O/Nowa Dęba
  Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, wtorek 8.30 - 16.30
  E-mail: gmina@nowadeba.pl
  Strona internetowa: www.nowadeba.pl
  Osoby odpowiedzialne

  Opracował:
  Dorota Puzio, podinspektor ds. ewidencji ludności, 25 listopada 2004 r.
  Sprawdził:
  Ryszard Rzemień, z-ca kierownika USC, 25 listopada 2004 r.
  Zatwierdził:
  Wiesław Ordon, sekretarz gminy, 29 listopada 2004 r. 

  Aktualizacja:

  Monika Kozak, inspektor ds. dowodów osobistych 
  10 stycznia 2013 r.

  Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

  Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS