Usługi

Kategoria
AKTY STANU CYWILNEGO, DOKUMENTY, ZAŚWIADCZENIA
Data publikacji
2007-03-01
Kategoria
WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO
Opis


KARTA USŁUGI NR USC/SO - 12
 

WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO

 
Podstawa prawna

1. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U.  z 2006 r. Nr 139, poz. 993 , z póź. zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.  z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz.384).

Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Obywatelskich
Osoba właściwa
do załatwienia sprawy

Monika Kozak - inspektor ds. dowodów osobistych

I piętro, pok. nr 107, tel. (15) 846 26 71 wew.107

Sposób załatwienia sprawy

Procedurę należy rozpocząć od wybrania wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz uzyskania informacji dotyczących sprawy.

Wymagane dokumenty
 • wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego własnoręcznie podpisany w obecności urzędnika
 • 2 aktualne, jednakowe, wyraźne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm (lewy półprofil z widocznym lewym uchem)
 • odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku panny/kawalera lub odpis skrócony aktu małżeństwa -
  w pozostałych przypadkach (o ile zostały sporządzone poza tutejszym Urzędem Stanu Cywilnego). Natomiast do wniosku o ponowne wydanie nowego dowodu osobistego nie załącza się w/w odpisów aktów stanu cywilnego, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie,
  a w dokumentacji dowodowej znajdują się te odpisy lub dokumenty te zostały sporządzone w USC miejsca,
  w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.
 • Opłaty Opłaty nie pobiera się.
  Czas załatwienia sprawy 30 dni (w szczególnych przypadkach termin może być dłuższy).
  Tryb odwoławczy

  W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba.

  Inne informacje Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:
 • zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia osobie obowiązanej do posiadania dowodu osobistego lub otrzymania przez nią dokumentu potwierdzającego zmianę tych danych.
 • uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby-niezwłocznie,
 • upływu terminu ważności dowodu osobistego-nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.


  Dowód należy odbierać osobiście w pok. nr 107, I piętro

 • Formularze do pobrania

  Wniosek o wydanie dowodu osobistego 

  (prosimy o wydruk na jednej kartce A4, dwustronnie)

  Metryczka Urzędu URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
  Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
  Konto bankowe: 50943410832003130001010001 BS Tarnobrzeg O/Nowa Dęba
  Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, wtorek 8.30 - 16.30
  E-mail: gmina@nowadeba.pl
  Strona internetowa: www.nowadeba.pl
  Osoby odpowiedzialne

  Opracował:
  Monika Kozak, inspektor ds. dowodów osobistych, 23 listopada 2004 r.
  Sprawdził:
  Ryszard Rzemień, z-ca kierownika USC, 25 listopada 2004 r.
  Zatwierdził:

  Wiesław Ordon, sekretarz gminy, 5 grudnia 2004 r.

  Aktualizacja:

  Monika Kozak  inspektor ds. dowodów osobistych, 
  10 czerwca 2011 r. 

  Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

  Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS