Usługi

Kategoria
AKTY STANU CYWILNEGO, DOKUMENTY, ZAŚWIADCZENIA
Data publikacji
2007-03-01
Kategoria
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O KRADZIEŻY, ZAGUBIENIU, ZNISZCZENIU - DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ
Opis


KARTA USŁUGI NR USC/SO - 09
 

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O KRADZIEŻY, ZAGUBIENIU, ZNISZCZENIU - DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

 
Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U.  z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071, z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r.

w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postepowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384.).

Komórka odpowiedzialna

Referat Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa
do załatwienia sprawy

Monika Kozak - inspektor ds. dowodów osobistych
I piętro, pok. nr 107, tel. (15) 8462671 wew. 107

Sposób załatwienia sprawy

 Wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty

Pisemne oświadczenie, zawiadomienie o utracie dokumentu tożsamości.

 

Opłaty

Opłaty  nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy

 W dniu zgłoszenia się strony.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną.

Osoba, która utraciła dowód osobisty powinna wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu. W razie znalezienia własnego lub cudzego dowodu osobistego należy  powiadomić najbliższy organ gminy.

Formularze do pobrania

Brak

Metryczka Urzędu

URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
Konto bankowe: 50943410832003130001010001 BS Tarnobrzeg O/Nowa Dęba
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, wtorek 8.30 - 16.30
E-mail: gmina@nowadeba.pl
Strona internetowa: www.nowadeba.pl

Osoby odpowiedzialne

Opracował:
Monika Kozak, inspektor ds. dowodów osobistych, 25 listopada 2004 r.
Sprawdził:
Ryszard Rzemień, z-ca kierownika USC, 25 listopada 2004 r.
Zatwierdził:
Wiesław Ordon, sekretarz gminy, 29 listopada 2004 r.

Aktualizacja:

Monika Kozak, inspektor ds. dowodów osobistych,
28 października 2011 r.

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS