Usługi

Kategoria
AKTY STANU CYWILNEGO, DOKUMENTY, ZAŚWIADCZENIA
Data publikacji
2007-03-01
Kategoria
TRANSKRYPCJA AKTÓW STANU CYWILNEGO
Opis


KARTA USŁUGI NR USC/SO - 07

TRANSKRYPCJA AKTÓW STANU CYWILNEGO
SPORZĄDZONYCH ZA GRANICĄ

Podstawa prawna

1. Art. 73 ustawy z dnia 30 czerwca 2004 roku - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 161, poz.1688)

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635).

3. Rozporządzenie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego
Osoba właściwa
do załatwienia sprawy
Bożena Szczepan - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
Ryszard Rzemień - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
I piętro, pok. Nr 101, tel. 8462671 wew.101, 
Sposób załatwienia sprawy Wydanie decyzji o wpisaniu zagranicznego aktu do polskiej księgi oraz wydanie trzech odpisów aktu.
Wymagane dokumenty
 • Podanie o wpis aktu do księgi stanu cywilnego
 • Oryginał aktu zagranicznego lub kopia oryginału potwierdzona przez Konsulat RP wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego
 • dowód osobisty
 • Opłaty Opłata za transkrypcję wynosi 50 zł .
  Czas załatwienia sprawy 30 dni
  Tryb odwoławczy W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji administracyjnej do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
  Inne informacje

  Strona wnioskująca o wpis do księgi musi mieć pobyt stały na terenie miasta i gminy Nowa Dęba. Wymagane jest osobiste stawiennictwo lub pełnomocnictwo notarialne dla osoby występującej w imieniu strony.

  Formularze do pobrania Brak
  Metryczka Urzędu URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
  Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
  Konto bankowe: 50943410832003130001010001 BS Tarnobrzeg O/Nowa Dęba
  Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, wtorek 8.30 - 16.30
  E-mail: gmina@nowadeba.pl
  Strona internetowa: www.nowadeba.pl
  Osoby odpowiedzialne

  Opracował:
  Ryszard Rzemień, z-ca kierownika USC, 25 listopada 2004 r.
  Sprawdził:
  Bożena Szczepan, kierownik USC, 29 listopada 2004 r.
  Zatwierdził:
  Wiesław Ordon, sekretarz gminy, 29 listopada 2004 r.

  Aktualizacja:

  Ryszard Rzemień, z-ca kierownika USC, 26 października 2007 r.

  Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

  Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS