Sport

Walne Zgromadzenie Członków Miejskiego Klubu Sportowego STAL Nowa Dęba.

  • 2012-04-17
Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego STAL Nowa Dęba na podstawie § 22 Statutu Klubu,
zwołuje w dniu 21 kwietnia 2012 r.

Walne Zgromadzenie Członków Miejskiego Klubu Sportowego STAL Nowa Dęba.


Obrady odbędą się w Sali konferencyjnej (kawiarenka) Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie ul. Szopena 1. Początek obrad o godzinie 15.30. W przypadku braku kworum zgodnie z Statutem MKS STAL Nowa Dęba Walne Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie: tj. o godzinie 16.00.


Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia MKS STAL Nowa Dęba:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i protokolanta.
3. Wybór Komisji Mandatowej do stwierdzenia prawomocności obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności organizacyjnej, finansowej i sportowej.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie MKS STAL.
12. Wybory uzupełniające do Zarządu:
- zgłaszanie kandydatur,
- prezentacja kandydatów,
- przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym,
- ogłoszenie wyników wyborów przez Komisje skrutacyjną.
13. Ukonstytuowanie się Zarządu w nowym składzie.
14. Dyskusja programowa.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.


Zapraszamy członków MKS STAL Nowa Dęba do udziału w obradachZa Zarząd MKS STAL
Damian Diektiarenko
RL/MS

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS