Sport

  • 2011-10-19

Czy powstanie Rada Sportu?

      Temat utworzenia Rady Sportu w Gminie Nowa Dęba przewijał się od dłuższego czasu. W ubiegłym roku propozycję utworzenia formalnie złożył dyrektor SOSiR Adam Szurgociński, w tym roku przewodniczący Klubu Ratusz Marek Ostapko. Burmistrz Miasta i Gminy Wiesław Ordon wychodząc naprzeciw inicjatywie, zwołał spotkanie przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządu zajmujących się tematyką kultury fizycznej, by wspólnie omówić podstawę prawną i tryb tworzenia Rad Sportu.

      USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014) odnośnie rady sportu mówi:
Art. 30.
1. W jednostkach samorządu terytorialnego mogą działać rady sportu powołane przez właściwe organy wykonawcze spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.
2. Organ, o którym mowa w ust. 1, ustala skład i zasady powoływania członków rady sportu, a także regulamin jej działania.
3. Do zadań rady sportu należy w szczególności opiniowanie:
1) strategii rozwoju gmin, powiatów i województw w zakresie kultury fizycznej;
2) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej;
3) programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej;
4) projektów uchwał, o których mowa w art. 27 ust. 2.
4. Członkowie rad sportu wykonują swoje funkcje społecznie.

      Spotkanie poprowadził Zastępca Burmistrza Zygmunt Żołądź, który przedstawił aspekty prawne, zasugerował również utworzenie grupy inicjatywnej, która wypracuje projekt Regulaminu Rady Sportu. W skład grupy inicjatywnej weszli: Adam Szurgociński – dyrektor SOSiR, Krzysztof Czusz –prezes Polskiego Związku Wędkarskiego, Koło Nr 12 w Nowej Dębie, Marek Ostapko - przewodniczący Klubu Ratusz, Wojciech Bulanowski – prezes Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Klub Sportowy "POGOŃ", Damian Diektiarenko – prezes MKS STAL, Adam Szpunar – Gminny Organizator Sportu, Stanisław Skimina - przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.

RL/MS

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS