Przetargi

Przetarg publiczny na zbycie udziałów Gminy Nowa Dęba w Wytwórni Rurkowych Elementów Grzejnych UNIDEZ Sp. z o.o. w Nowej Dębie

  • 22 luty 2010

OGŁOSZENIE O PRZEATARGU PUBLICZNYM


Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, zwany dalej „Zbywcą”, działając w imieniu Gminy Nowa Dęba z siedzibą w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3, 39-460 Nowa Dęba na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1 pkt 2 i art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 34, poz. 264 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XLIII/293/05 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie wystąpienia Gminy Nowa Dęba ze spółki Wytwórnia Rurkowych Elementów Grzejnych UNIDEZ Sp. z o.o. w Nowej Dębie i określenia zasad zbycia udziałów

ogłasza przetarg publiczny

na zbycie udziałów w Wytwórni Rurkowych Elementów Grzejnych UNIDEZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Nowej Dębie przy
ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba, KRS 0000135756, stanowiących własność Gminy Nowa Dęba.

1. Przedmiotem przetargu publicznego jest zbycie pakietu 240 udziałów w Wytwórni Rurkowych Elementów Grzejnych UNIDEZ sp. z o. o. z siedzibą w   
    Nowej Dębie przy ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba, stanowiących 48 % kapitału zakładowego Spółki.
2. Wartość nominalna jednego udziału wynosi 600 zł (słownie złotych: sześćset).
3. Minimalna cena wywoławcza pakietu udziałów wynosi 168.000 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy), minimalna cena sprzedaży
    jednego udziału wynosi 700 zł (słownie złotych: siedemset).
4. Prawo pierwszeństwa nabycia udziałów zgodnie z umową Spółki przysługuje wspólnikowi.
5. Przed złożeniem oferty przetargowej, zainteresowani mogą otrzymać „Informacje o Spółce”, które są dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, II piętro pok. 202. Warunkiem otrzymania „Informacji o Spółce” jest podpisanie przez osobę należycie umocowaną „zobowiązania do zachowania poufności”.
6. Zbywca akceptuje jedynie jednorazową płatność za pakiet udziałów w formie przelewu na rachunek bankowy Nr 50 9434 1083 2003 1300 0101 0001
    Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu O/Nowa Dęba, najpóźniej na siedem dni przed zawarciem umowy sprzedaży.
7. Szczegółowe informacje na temat przetargu, warunków nabycia udziałów, w tym „warunków przetargu”, określających elementy składowe, które dla
    swej ważności powinna zawierać oferta oraz „regulamin komisji przetargowej” można uzyskać w siedzibie Zbywcy - Urząd Miasta i Gminy Nowa
    Dęba, II piętro, pok. 202 lub w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Dęba.
8. Oferta winna być przygotowana w sposób określony w „warunkach przetargu”. Pisemną ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i
    Gminy Nowa Dęba, I piętro, pok.102, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „UNIDEZ – nabycie udziałów. Nie otwierać” w nieprzekraczalnym terminie do
    dnia 25 marca 2010 r. do godz. 1300. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.
9. Okres związania ofertą wynosi 90 dni.
10. Przystępując do przetargu oferent zobowiązany jest wnieść wadium w formie pieniężnej w kwocie 8 400 zł (słownie złotych: osiem tysięcy czterysta)
    na konto Urzędu Miasta i Gminy Nr 82 9434 1083 2003 1300 0101 0007 Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu O/Nowa Dęba.
11. Termin wniesienia wadium upływa 24 marca 2010 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy Nowa
    Dęba.
12. Wadium wniesione przez wybranego oferenta zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia udziałów. Wadia wniesione przez pozostałych oferentów
    zostaną zwrócone niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13. W przypadku, gdy wybrany oferent uchyla się od zawarcia umowy nabycia udziałów, wniesione przez niego wadium nie podlega zwrotowi.
14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 marca 2010 r. o godz. 1330 w Urzędzie Miasta i Gminy, I piętro, pok. 102.
15. Komisyjny wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
16. Wybór najkorzystniejszej oferty podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba.
17. O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
18. Umowa sprzedaży udziałów zostanie podpisana najpóźniej w terminie 30 dni od dnia powiadomienia oferenta o wyborze jego oferty, po zapłaceniu
     ceny nabycia, zgodnie z postanowieniami „warunków przetargu”.
Zastrzeżenia:
1. Zbywca zastrzega sobie prawo: 
    1) odstąpienia od przeprowadzenia przetargu,
    2) przedłużenia terminu do składania ofert.
2. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
    1) zostanie złożona po terminie,
    2) nie odpowiada warunkom określonym w ogłoszeniu.


Burmistrz
(-) Wiesław Ordon

Warunki przetargu na zbycie udziałów

Regulamin pracy komisji przetargowej

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS