Oświata

Pomoc materialna dla uczniów na rok szkolny 2007/2008

  • 2007-07-03

                                   Pomoc materialna dla uczniów na rok szkolny 2007/2008


                W dniu 20 czerwca 2007 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie i uchwałę w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i jednolitego stroju.
Program skierowany jest do dzieci z rodzin gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto. Dofinansowanie podręczników szkolnych dotyczy dzieci w klasach od 0 do 3 - kwota dofinansowania jest różna i w zależności od ceny podręczników na różnych etapach kształtuje się następująco:


Klasa 0:     70 zł.
Klasa I:    130 zł.
Klasa II:   150 zł.
Klasa III : 170 zł.


Druga część programu, czyli dofinansowanie zakupu jednolitych strojów jest adresowana do tej samej grupy. W ramach tej części programu dzieci otrzymają dofinansowanie na zakup jednolitego stroju w wysokości 50 zł.


                                                         Jak ubiegać się o dofinansowanie

 

Dofinansowanie zakupu podręczników:


 

1. Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w szkole, w której dziecko będzie uczyło się w roku szkolnym 2007/2008 (do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub - w uzasadnionych przypadkach - oświadczenie o wysokości dochodów).
2.  Rodzice dokonują zakupu podręczników (w dowolnym terminie).
3. Rodzice przedstawiają dyrektorowi szkoły dowód zakupu podręczników lub - w przypadku braku możliwości okazania dowodu zakupu - oświadczenie o cenie zakupionych podręczników.
4. Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom dofinansowanie.

 

Dofinansowanie zakupu jednolitych strojów:

 


1. Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w szkole, w której dziecko będzie uczyło się w roku szkolnym 2007/2007 (do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub - w uzasadnionych przypadkach - oświadczenie o wysokości dochodów).
2. Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom dofinansowanie.

 

Termin składania wniosków dla rodziców (opiekunów prawnych), rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych ustala się na dzień 25 lipca 2007r.

Wnioski należy składać w szkole lub placówce, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2007/2008.
 

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS