Powszechny Spis Rolny

Informacje ogólne

  • 2010-06-01

Powszechny Spis Rolny zostanie przeprowadzony w dniach: od 1 września do 31 października 2010 wg stanu na 30 czerwca 2010, godz. 24.00.
Powszechny Spis Rolny 2010 będzie pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich UE.
Od czasu przeprowadzenia w 2002 r. powszechnego spisu rolnego w polskim rolnictwie wiele się zmieniło, choćby w związku z włączeniem się naszego kraju w realizację Wspólnej Polityki Rolnej. Wprowadzono mechanizmy rynkowe i systemy dopłat do rolnictwa. Z członkostwa Polski w Unii Europejskiej wynika także konieczność dostarczania informacji o rolnictwie – w zakresie tematycznym i terminach określonych przez Komisję Europejską. Spis umożliwi zebranie danych służących zapewnieniu bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych.
Dotychczas w spisach rolnych podstawowym źródłem informacji o gospodarstwie rolnym były informacje pozyskiwane bezpośrednio od rolników w drodze wywiadu przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego. Zapisywał on uzyskane dane na formularzach papierowych. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, przekazywały dane pocztą na formularzach sprawozdawczych.
W spisie rolnym, który będzie przeprowadzony w 2010 r., przewiduje się szersze wykorzystanie źródeł administracyjnych, co oznacza, że informacje pobrane zostaną ze wszystkich dostępnych systemów administracyjnych. Dane niewystępujące w rejestrach i systemach administracyjnych lub występujące w postaci niedającej się wykorzystać do celów spisu będą zebrane od użytkowników gospodarstw rolnych. Zgodnie z projektem formularz do spisu będzie miał formę elektroniczną. Planuje się wyeliminowanie formularzy papierowych. Dane zbierane podczas spisu będą zapisywane bezpośrednio w systemach informatycznych. W znacznym stopniu zostanie wykorzystany Internet i wywiad telefoniczny prowadzony przez ankietera, wspomagany programem komputerowym.
Podczas spisu przewiduje się objęcie badaniem pełnym ok. 1 700 000 gospodarstw rolnych prowadzących działalność rolniczą, o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha i ok. 10 000 gospodarstw rolnych, prowadzących uprawę roślin lub chów zwierząt gospodarskich, o powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha. Badaniem reprezentacyjnym objętych ma być ok. 150 000 pozostałych gospodarstw, tj. prowadzących działalność rolniczą o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych (nieujętych powyżej) oraz gospodarstw rolnych nieprowadzących działalności rolniczej. Przeprowadzone zostanie także badanie metod produkcji rolnej w 200 000 gospodarstw rolnych.
Zgodnie z projektem ustawy lista badanych zagadnień ma objąć m.in. ogólną charakterystykę gospodarstwa rolnego, informacje o powierzchni gruntów i zasiewów, liczebność i strukturę pogłowia zwierząt gospodarskich, dane o liczbie ciągników własnych i wspólnych oraz wybranych maszynach i urządzeniach rolniczych, a także informacje o zużyciu nawozów, strukturze dochodów gospodarstwa rolnego i korzystaniu z programów wsparcia dla rolnictwa.
Założono, że pracami spisowymi będą kierować: Prezes GUS (generalny komisarz spisowy), wojewodowie (wojewódzcy komisarze spisowi) oraz wójtowie, prezydenci, burmistrzowie (gminni komisarze spisowi).

Popularyzacja spisu PSR 2010 rozpocznie się w pierwszych dniach czerwca 2010r. i potrwa do zakończenia spisu rolnego, tj. do 31 października 2010r. Akcja promocyjno-informacyjna prowadzona będzie z wykorzystaniem prasy, radia, telewizji i portali internetowych.

 
Strona poświęcona spisom powszechnym: www.spis.gov.pl

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS