Informator

  • 2013-02-11

Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej

W dniu 7 lutego 2013 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Nowej Dębie, w którym uczestniczył Wiesław Ordon – Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba. Burmistrz poinformował o pracach melioracyjnych wykonanych w 2012 roku przez Gminę Nowa Dęba oraz zamierzeniach na 2013 rok. Delegaci podsumowali działalność statutową za rok ubiegły oraz udzielili absolutorium Zarządowi Spółki.
Gminna Spółka Wodna w roku 2012 na prace melioracyjne przeznaczyła kwotę 74 531,53 zł, pozyskaną w części ze składek kwocie 22 575,53 zł i dotacji w kwocie 51 956,00 zł.
Dokonano wyboru Zarządu Gminnej Spółki Wodnej na lata 2013 – 2017 w skład którego weszli Wilk Ryszard – przewodniczący oraz Józef Grdeń i Albin Baracz -członkowie.
Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: Ryszard Samojeden Stróż Edward i Sławomir Rutkowski oraz delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Tarnobrzegu w osobach Ryszard Wilk, Kazimierz Durda, Samojeden Ryszard.
Delegaci podjęli uchwałę o wysokości składki melioracyjnej na 2013 rok w kwocie 30,00 zł za 1 ha gruntów zmeliorowanych.

 

GPN/WK

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS