Informator

Rekrutacja do IX edycji Programu Liderzy PAFW
  • 2013-02-08    Rekrutację do IX edycji Programu Liderzy PAFW prowadzimy od 7 lutego do 13 marca 2013 r. Zanim się zgłosisz, zapoznaj się z warunkami uczestnictwa w Programie.

    Zapraszamy do udziału w programie osoby, które:
• Prowadzą aktywną działalność na rzecz swojego środowiska lokalnego od min. 2 lat;
• Dostrzegają potrzeby zmian w środowisku i angażują innych, by je przeprowadzić;
• Chcą wzmacniać swoją pozycję, by skuteczniej zmieniać rzeczywistość;
• Mają gotowość do pracy nad swoim rozwojem liderskim i planowania go;
• Mają czas, by pracować systematycznie i wziąć udział we wszystkich wydarzeniach przewidzianych w Programie.

   Osoby które zakwalifikują się do programu mają obowiązek odbyć 12 spotkań z tutorem, realizować zadania rozwojowe, wziąć udział w spotkaniu inauguracyjnym, 4 zjazdach szkoleniowych oraz wybranej wizycie studyjnej. Program jest przeznaczony przede wszystkim dla uczestników programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dodatkowo udostępniamy część miejsc innym wyróżniającym się liderom, którzy nie realizowali dotychczas projektów w ramach Programów PAFW.

    Udział w Programie jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą wyłącznie koszty dojazdu do Warszawy na 4 szkolenia, inaugurację i zakończenie Programu. Spotkania tutorskie odbywają się w miejscu działalności uczestnika/uczestniczki.

   Aby zgłosić się do Programu:
• Zapoznaj się z harmonogramem programu (dostępnym na stronie: http://liderzy.pl/harmonogram_ix_edycji.php) i sprawdź, czy na pewno możesz wziąć udział we wszystkich spotkaniach i szkoleniach
• Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line (http://liderzy.pl/formularz_zgloszeniowy_do_IX_edycji.php) dostępny od 7 lutego
• Dołącz do formularza zgłoszeniowego podpisane 2 listy rekomendacyjne (w wersji elektronicznej) i list motywacyjny
Rekomendacje powinny być wystawione przez osoby/instytucje/organizacje, z którą osoba współpracuje
w ramach swojej działalności i zawierać informacje o obszarach tej współpracy oraz powód dla którego kandydat/tka jest rekomendowany/a do udziału w Programie. Listy należy załączyć w wersji elektronicznej (np. scan, zdjęcie) do formularza zgłoszeniowego.
Pełne zgłoszenie (formularz z załączonymi 2 rekomendacjami i listem motywacyjnym) prześlij do dnia 13 marca 2013 r. (włącznie).

    Jak przebiega rekrutacja?
Wybór 45 uczestników i uczestniczek Programu nastąpi na podstawie analizy formularzy zgłoszeniowych i spotkań rekrutacyjnych. Ostateczna lista uczestników IX edycji zostanie zatwierdzona przez Radę Programu Liderzy PAFW.
7 lutego-13 marca 2013 - przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami
5 kwietnia 2013 - ogłoszenie listy kandydatów/tek przyjętych na rozmowy (na podstawie oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych)
11-19 kwietnia 2013 - rozmowy rekrutacyjne z kandydatami i kandydatkami w Warszawie i innych miastach Polski
22 maja 2013 - ogłoszenie wyników rekrutacji

Szczegółowych informacji udzielają:
Maria Makowska i Paulina Tymoszczuk,
tel.: 510 078 760 (w godz.: 9:30 - 17:00)
e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl


RL/MS

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS