Informator

Mimo kryzysu Nowa Dęba inwestuje

  • 2013-02-01

Zamierzamy w bieżącym roku utrzymać dynamikę inwestycyjną w gminie, mimo trudnej sytuacji gospodarczej w Polsce, a to głównie za sprawą środków unijnych – informuje burmistrz Wiesław Ordon. - Nasze zadłużenie przy tym budżecie, będzie na bardzo bezpiecznym poziomie 36% (dopuszczalne zadłużenie - 55%). Oczywiście budżet nie jest „sielankowy”, ale jest „uszyty” na miarę możliwości finansowych gminy i zapewniający bezpieczeństwo naszych mieszkańców.

Na inwestycje gmina przeznaczyła w 2013 roku 14 mln zł, czyli ok. 23% całkowitych wydatków. Największy wydatek inwestycyjny to kontynuacja rewitalizacji Nowej Dęby (6 mln zł, z czego 73 % pochodzi z dotacji). W tym roku zakończy się modernizacja otoczenia domu kultury, zmodernizujemy plac mjra Gryczmana i zrealizujemy budowę Parku Miejskiego. Ponadto miasto zyska monitoring kluczowych miejsc, a także zostaną odnowione trawniki wzdłuż głównych ulic miasta z nasadzeniami drzew i krzewów ozdobnych. Rozpocznie się także renowacja terenu nad nowodębskim Zalewem, która potrwa do połowy 2014 roku. W tym roku wokół zbiornika powstaną bieżnie rekreacyjne, stacja ćwiczeń dla amatorów joggingu czy boisko do siatkówki plażowej, miejsca widokowe, wyposażone w ławeczki i otoczone zielenią; panoramę Zalewu będzie można podziwiać z nowego pomostu, a miłośnicy żeglarstwa zyskają mini-marinę do cumowania łódek. To zadanie dofinansowane jest ze środków unijnych kwotą 1,2 mln zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych 1,5 mln zł przeznaczamy na rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 – kontynuuje wyliczanie miejskich inwestycji burmistrz Ordon. Osoby niepełnosprawne i starsze pewnie z zadowoleniem przyjmą fakt budowy windy w budynku przychodni zdrowia. Ponadto przebudujemy ul. Leśną (1,1mln w tym 50% dotacji) i wykonamy kanalizację deszczową na os. Broniewskiego.

Samorząd Nowej Dęby nie zapomina o inwestycjach na terenach wiejskich. Do największych zadań tam realizowanych należy zaliczyć budowę kanalizacji sanitarnej w Rozalinie za ok. 1,5 mln zł, na którą do budżetu wpłynie 80-procentowa dotacja unijna. Realizowane będą kolejne modernizacyjne projekty drogowe o wartości 500 tys. zł. Wśród wydatków na drogi kolejna pozycja to 360 tys. zł, które gmina przekaże Powiatowi Tarnobrzeskiemu na modernizację drogi Ocice-Jadachy. Przy udziale środków unijnych realizowane będą dwie szatnie sportowe w Cyganach i Tarnowskiej Woli za łączną kwotę 670 tys. zł. W obu przypadkach mamy do czynienia ze środkami unijnymi i sołeckimi w kwocie 520 tys. zł. Szpital Powiatowy wyposażymy w nowe, specjalistyczne łóżka za 50 tys. zł.

Pozostałe wydatki

Największą pozycję wśród pozostałych wydatków stanowi tradycyjnie już oświata. Nowodębscy samorządowcy podchodzą do wydatków na oświatę, jak do inwestycji w młodych ludzi, która kiedyś zaprocentuje w skali gminy czy kraju – podkreśla W. Ordon. W 2013 roku gmina przeznaczy na ten cel 20,4 mln zł.

Drugą znaczącą pozycją w wysokości 9,6 mln zł. są wydatki na różne formy pomocy dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kolejne 5,2 mln zł przeznaczone zostanie na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy – na administrację publiczną, zadania zlecone, szeroko pojęte bezpieczeństwo. Znaczące środki -2 mln zł - przeznaczymy na cele komunalne, utrzymanie placów, remonty chodników, mieszkalnictwo.

Ważną pozycję stanowią w wydatkach środki dla organizacji pozarządowych, a w tym roku będzie to kwota blisko 560 tys. zł.

Stabilne dochody

Siłą gminy są stabilne dochody. Największa pozycja w dochodach to wpływy z podatków, opłat lokalnych i udział w PIT (łącznie 39%) w kwocie 24 mln zł. W tej kwocie wpływy z podatku od nieruchomości od firm to 12 mln zł. - W tym roku nie wzrosły stawki podatku, a wpływy powinny się zwiększyć. Jest to efekt rozpoczęcia działalności przez fabrykę Pilkingtona w Chmielowie – wyjaśnia burmistrz Wiesław Ordon. Kolejna znacząca kwota wpływów to 3,9 mln zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy.

Przypomnieć należy, że w budżecie znalazły się także środki pozyskane z zewnątrz na gminne inwestycje w kwocie 8,6 mln głównie z Unii Europejskiej.

14,2 mln zł po stronie dochodów stanowią subwencje z budżetu państwa, które są niestety
o 1,5 mln zł mniejsze niż w 2012 roku.

Bezpieczny poziom zadłużenia

Gmina cały czas utrzymuje zadłużenie na bardzo bezpiecznym poziomie. Na dzień dzisiejszy wynosi ono 35% rocznych dochodów, zaś przez cały rok może wzrosnąć o ok. 1%, przy ustawowym dopuszczalnym poziomie zadłużenia wynoszącym 55%. Dodać należy, że środki te wykorzystujemy bardzo racjonalnie, nie na przejadanie, a na inwestowanie! – komentuje tę sytuację W. Ordon. - Pieniądze pożyczaliśmy m.in. na budowę kanalizacji sanitarnych, na remont domu kultury, budowę basenu, na budowę dróg w strefie ekonomicznej pod potrzeby nowych inwestorów, modernizację budynków szkolnych, najczęściej na wkład własny wymagany przy pozyskiwaniu środków unijnych – dodaje Ordon.

Przedłożony Radzie Miejskiej w Nowej Dębie projekt budżetu na rok 2013 zakłada dochody w wysokości 60,67 mln zł, zaś po stronie wydatkowej zamyka się kwotą 61,32 mln zł.

Radni przyjęli budżet 12 głosami „za”, przy 3 „przeciw”.

UMiG

 

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS