Informator

Uwaga bezrobotni - spotkanie informacyjne „40 tys. Możliwości na Podkarpaciu” oraz „Mój Biznes – Mój Sukces na Podkarpaciu”

  • 2013-01-11
    Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizująca projekty pod nazwą „Czterdzieści Tysięcy Możliwości na Podkarpaciu” oraz „Mój Biznes – Mój Sukces na Podkarpaciu”, serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 23 stycznia 2013r. o godz. 9:00 - ul. Wojska Polskiego 3 - Hotel Iskierka. Na spotkaniu poruszony zostanie temat warunków uczestnictwa w projektach, zakresu wsparcia oraz procesu rekrutacji (w tym wypełniania dokumentów rekrutacyjnych do projektów).

    Rekrutacja do projektów będzie prowadzona na przełomie stycznia i lutego 2013r. w Biurze Projektu przy ul. Króla Kazimierza 18 (I piętro) 35-061 Rzeszów. Wszelkie dokumenty dotyczące rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektów po akceptacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (w okresie styczeń - luty 2013 r. na minimum 10 dni roboczych przed planowanym terminem naboru).

„Czterdzieści Tysięcy Możliwości na Podkarpaciu”
Grupa docelowa
Osoba bezrobotna zarejestrowana w jednym z podkarpackich Powiatowych Urzędów Pracy - oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., poz. 1001, z poz. zm.), w szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą: niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy, ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn.
Kobiety i mężczyźni w wieku produkcyjnym, zarejestrowani jako bezrobotni w podkarpackich Powiatowych Urzędach Pracy, minimum 6 miesięcy od ostatniej rejestracji do dnia przystąpienia do projektu


„Mój Biznes – Mój Sukces na Podkarpaciu”

Grupa docelowa
Osoba bezrobotna zarejestrowana w jednym z podkarpackich Powiatowych Urzędów Pracy - oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., poz. 1001, z poz. zm.), w szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą: niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy, ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn.
Osoba w wieku od 18 do 25 roku życia oraz od 50 do 64 roku życia - są to osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miały skończone 18/55 lat i jednocześnie nie ukończyły 25/64 lat.


    Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w prowadzonym przez MARR S.A Punkcie Konsultacyjnym - Mielec, ul. Chopina 18, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00

Serdecznie zapraszamyPunkt Konsultacyjny KSU
Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.
ul. Chopina 18, 39-300 Mielec
tel. 17 788 18 56,
tel. 17 773 82 52,
tel. 17 788 18 53,
tel. 17 788 18 51,

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS