Informator

Nabór wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”

  • 2012-12-28

 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
informuje


o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, operacji określonych w § 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z późniejszymi zmianami. 


I. Termin składania wniosków:
• od dnia 4 lutego 2013 roku do dnia 8 marca 2013 roku. O przyjęciu wniosku decyduje data wpłynięcia do biura LGR.

II. Miejsce składania wniosków:
• wniosek (dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej) należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” ,

ul. Bieszczadzka 2, 39-460 Nowa Dęba, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej
Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku, można pobrać:
• osobiście w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”,

ul. Bieszczadzka 2, 39-460 Nowa Dęba
• na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”: www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

IV. Limit dostępnych środków na konkurs w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określone w § 1 pkt 1:
• lit. a Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
Dostępny limit środków:
- sektor publiczny 411 357,35 zł
- sektor gospodarczy i społeczny 1 041 323,96 zł

• lit. b Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
Dostępny limit środków:
- sektor gospodarczy i społeczny 100 000,00 zł

• lit. d Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej
Dostępny limit środków:
- sektor publiczny 243 955,15 zł
- sektor gospodarczy i społeczny 300 200,15 złV. Dodatkowe informacje
Więcej informacji o sposobie ubiegania się o dofinansowanie można uzyskać w biurze Stowarzyszenia – ul. Bieszczadzka 2, 39-460 Nowa Dęba, tel. (15) 814 21 97, email: biuro@lgr-puszczysandomierskiej.plOperacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

 

 

RL/SB

 

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS