Informator

Konsultacje w sprawie okręgów wyborczych zakończone

  • 2012-11-16

Konsultacje w sprawie okręgów wyborczych zakończone

Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Nowa Dęba na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym opracowany został przez urzędnika wyborczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany przez burmistrza do konsultacji radnym Rady Miejskiej 9 września br.
Do 22 października, tj. do złożenia wniosku do Przewodniczącego Rady Miejskiej o wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad październikowej sesji rady nie wpłynęła od radnych żadna uwaga, czy też propozycja zmiany w projekcie. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Statutowo-Organizacyjną Spraw Społecznych i Etyki podczas posiedzenia 24 października br.
Wobec uwag jednego z radnych o braku czasu na przeanalizowanie projektu uchwały, radna Helena Tłusta, mimo, iż projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez merytoryczną komisję, podczas sesji 29 października br. złożyła wniosek o zdjęcie uchwały z porządku obrad.
Radni zaproponowali też, aby dodatkowo przeprowadzone zostały konsultacje społeczne tej uchwały. Zgłoszone wnioski zostały poparte przez radnych i uchwała została zdjęta z porządku obrad. W wyniku dyskusji postanowiono także o powołania zespołu
ds. konsultacji, w skład którego zgłosili się Tomasz Gazda, Tomasz Licak, Janina Lubera, Maria Mroczek i Marek Ostapko.

W związku z powyższym, 31 października podjąłem decyzję o ogłoszeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej. W wyznaczonym terminie tj. do 8 listopada br. do Urzędu MiG złożone zostały przez mieszkańców 2 wnioski dotyczące wprowadzenia zmian w podziale miasta na okręgi oraz 3 opinie popierające przedłożony przeze mnie projekt uchwały.
Analizując złożone wnioski, w świetle obowiązujących przepisów, nie znalazłem podstaw do ich uznania, w związku z czym nie zawnioskowałem do Rady Miejskiej o wprowadzenie zmian w projekcie uchwały.

Z dokumentami dotyczącymi podziału gminy na okręgi, zgłoszonymi wnioskami i opiniami podczas konsultacji można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy, I piętro, pok. 112 lub poprzez ich pobranie ze strony gminy

Wiesław Ordon
Burmistrz

   

OR/BSopinia nr 1

opinia nr 2

opinia nr 3

opinia nr 4

opinia nr 5

mapa miasta Nowa Dęba z proponowanymi okręgami wyborczymi

projekt uchwały z uzasadnieniem

tabela

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS