Informator

Konsultacje z mieszkańcami w sprawie podziału gminy Nowa Dęba na okręgi wyborcze

  • 2012-11-06

OGŁOSZENIE

 

 o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmian z podziale gminy Nowa Dęba na okręgi wyborcze

 

      Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba podaje do wiadomości informację o ogłoszeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Nowej Dębie w sprawie podziału gminy Nowa Dęba na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
      Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.), rada gminy na wniosek wójta, burmistrza, prezydenta zobowiązana jest do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, w terminie 15 m-cy od dnia wejścia w życie ustawy – tj. 1 listopada 2012 r. Liczba okręgów wyborczych uzależniona jest od liczby radnych wybieranych w danej gminie. Stosownie do art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w gminach do 20.000 mieszkańców, do rady gminy wybieranych jest 15 radnych. 
      Kodeks wyborczy stanowi, iż w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się 1 radnego. Skutkuje to, w przypadku gminy Nowa Dęba, zmianą dotychczasowych okręgów wyborczych z wielomandatowych na jednomandatowe. Uwzględniając powyższe, liczba stałych okręgów wyborczych (jednomandatowych) w Nowej Dębie wynosić będzie 15, w każdym z nich wybierany będzie 1 radny.
W związku z tym, że na sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie 29 października 2012 r. przygotowany projekt uchwały został przez radnych wycofany z porządku obrad i tym samym nie dojdzie do podjęcia uchwały w ustawowym terminie (do 1 listopada 2012 r.), w dniach 31 października 2012 r. - 08 listopada 2012 r. odbędą się konsultacje projektu uchwały.
Celem konsultacji jest zebranie opinii w sprawie projektu uchwały lub zgłoszenie innych propozycji dot. podziału gminy Nowa Dęba na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
W tym celu Rada Miejska powołała Zespół ds. konsultacji, składający się z radnych w osobach:
1. Tomasz Gazda
2. Tomasz Licak
3. Janina Lubera
4. Maria Mroczek
5. Marek Ostapko
      Z projektem uchwały można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej w Nowej Dębie (I piętro, pokój nr 112 w budynku nr 3 przy ul. Rzeszowskiej) w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba (poniżej). 
Konsultacje odbywają się w następujących formach:
- drogą elektroniczną na adresy: lub ,
- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba,
- w Biurze Rady Miejskiej.
Uwagi należy składać na formularzu ankiety konsultacji.


Wiesław Ordon

Burmistrz

 

 

 

OR/BS

projekt uchwały w sprawie podziału gminy Nowa Dęba na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

ankieta

tabela

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS